Върни се горе

ОТНОСНО: отговор на парламентарен въпрос относно издадено Разрешение за осъществяване на лечебна дейност на „Специализирана болница за рехабилитация – Петрич“ ЕООД, гр. Петрич

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО САВЕКЛИЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАНЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНДОНОВ,

 

Във връзка с постъпило в Министерство на здравеопазването Ваше писмо с рег. № 02-01-112/15.07.2016 г., с което поставяте въпрос относно издадено Разрешение № СБ – 394/29.04.2015 г. за осъществяване на лечебна дейност на „Специализирана болница за рехабилитация (СБР) – Петрич“ ЕООД, гр. Петрич, Ви информирам:

1. Осъществяването на лечебна дейност от лечебните заведения за болнична помощ, каквато е и „СБР – Петрич“ ЕООД, гр. Петрич, подлежи на разрешение, което се издава от министъра на здравеопазването по реда на Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ).

„СБР – Петрич“ ЕООД, гр. Петрич осъществява дейност по силата на издаденото Разрешение № СБ – 394/29.04.2015 г., в което е посочено, че лечебната дейност се осъществява на адрес: гр. Петрич, ул. „Стадионска“ № 1. Разрешението за осъществяване на лечебна дейност е издадено на основание чл. 46, ал. 2 във връзка с чл. 50, ал. 2 от ЗЛЗ и след представяне на всички изискуеми документи по реда на чл. 47 от ЗЛЗ чрез Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Благоевград, включително удостоверение за спазване на изискванията на НАРЕДБА № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи и на изискванията за II ниво на компетентност на НАРЕДБА № 30 от 19.07.2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина".

В Министерството на здравеопазването се води регистър на лечебните заведения, получили разрешение за осъществяване на лечебна дейност, който е публичен и съдържа определените в чл. 49, ал. 1 от ЗЛЗ реквизити, включително данни за лечебното заведение - име, седалище, капитал; Единен идентификационен код и единен регистрационен номер; адрес на осъществяване на дейността; ниво на компетентност на съответните структури; видове лечебни дейности, за които е издадено разрешението и т.н. Съгласно чл. 50, ал. 1 и 2 от ЗЛЗ, регистрираните лица са длъжни да уведомяват за всички промени в обстоятелствата по извършената регистрация в 7-дневен срок от настъпването им, като промени във вписаните в разрешението обстоятелства, включително адреса на осъществяваната дейност, се правят по реда на чл. 46, ал. 2 и 3 и чл. 47 от ЗЛЗ.

Следва да се има предвид, че в посочените нормативни актове не е предвидено изискване за удостоверяване на правното основание за ползване на помещенията, в които ще се осъществява дейността.

2. На 02.02.2016 г. в Министерство на здравеопазването се получи писмо от г-н Пламен Манолов, изп. директор на „Национална спортна база (НСБ)“ ЕАД гр. София, с което ни уведомява за прекратен поради неизпълнение на основни клаузи договор за наем между „НСБ“ ЕАД и фирма „ЕТНО“ ЕООД, едноличен собственик на капитала на „СБР – Петрич“ ЕООД, гр. Петрич, която осъществява дейност на територията на НСБ „Цар Самуил“ – гр. Петрич. Поради това, че от писмото на изпълнителния директор на „НСБ“ ЕАД не става ясно дали болницата е преустановила дейността си и дали са предприети действия за промяна на адреса, на който осъществява лечебна дейност, беше разпоредено извършване на проверка от РЗИ – Благоевград.

В тази връзка, започналата по-рано административна процедура за промяна на обстоятелствата, вписани в Разрешение № СБ – 394/29.04.2015 г. по подадено заявление от д-р Румен Кондев, управител на „СБР – Петрич“ ЕООД, гр. Петрич (МЗ вх. № ЛД-00-119/17.11.2015 г.), беше преустановена до изясняване на случая.

Видно от предоставените в Министерство на здравеопазването резултати от извършена проверка от РЗИ – Благоевград с писмо рег. № 26-00-221/02.03.2016 г. е, че „СБР – Петрич“ ЕООД, гр. Петрич продължава да осъществява дейност на същия адрес.

На 17.03.2016 г. в свое писмо до Министерство на здравеопазването, д-р Румен Кондев, управител на „СБР – Петрич“ ЕООД, гр. Петрич ни уведомява, че към периода на извършване на проверката от РЗИ – Благоевград на 24.02.2016 г., договорът за наем между НСБ ЕАД и „ЕТНО“ ЕООД в качеството си на едноличен собственик на капитала на „СБР – Петрич“ ЕООД е действащ. Също така, д-р Румен Кондев пояснява, че към момента на изпращане на уведомителното писмо до Министерство на здравеопазването, са в ход преговори между „ЕТНО“ ЕООД и НСБ ЕАД, които касаят уреждане на договорните отношения между двете страни.

С оглед на противоречивата информация от страна на управителя на „СБР – Петрич“ ЕООД, гр. Петрич и изпълнителния директор на „НСБ“ ЕАД гр. София относно прекратяването на договора за наем между НСБ и „ЕТНО“ ЕООД, беше възложено осъществяването на последваща проверка от РЗИ – Благоевград за установяване наличието на договор за ползване на помещенията от болницата или неговото прекратяване, включително да бъдат предоставени всички документи, удостоверяващи наличието и прекратяването на договора за наем между двете дружества, касаещ осъществяването на дейност от „СБР – Петрич“ ЕООД, гр. Петрич на адрес: гр. Петрич, ул. „Стадионска“ №1.

Впоследствие, от писмо на РЗИ – Благоевград с рег. № 26-00-221/09.05.2016 г. е видно, че РЗИ – Благоевград не е получила удовлетворителен отговор по отношение на поставените от нас въпроси. От своя страна, в свое писмено становище по повод проверката на РЗИ – Благоевград, управителят на „СБР – Петрич“ ЕООД, гр. Петрич ни уведомява, че не може да предостави копие от договора между НСБ и „ЕТНО“ ЕООД с аргумента, че за това не е дадено съгласието на НСБ.

3. В нормативните документи, уреждащи правната материя по издаване на разрешението за осъществяване на лечебна дейност, не е предвидено изискване за удостоверяване на правното основание за ползване на помещенията, в които ще се осъществява дейността. Прекратяването на договора за ползване на помещенията под наем, обаче, представлява промяна в обстоятелствата по издаденото разрешение за осъществяване на дейност на лечебното заведение, като същата следва да бъде заявена от управителя на лечебното заведение по реда на чл. 46, ал.2 и 3 и чл. 47 от ЗЛЗ.

В чл. 51, ал. 1 от ЗЛЗ изрично са регламентирани хипотезите, при които министърът на здравеопазването може да отнеме издадено разрешение за осъществяване на лечебна дейност, като посочената разпоредба не предвижда възможност разрешението да бъде отнето при промяна на правното основание за ползване на помещенията, в които се осъществява дейността.

Следва да се има предвид, че наемните отношения, уреждащи правото на ползване на помещенията, в които се осъществява дейността на „СБР – Петрич“ ЕООД, гр. Петрич са облигационни отношения, по които страни са лечебното заведение и неговият наемодател. В тази връзка, ако между тези страни е налице спор, свързан с действието или съществуването на това облигационно правоотношение, същият следва да се реши на общ исков процес.

Предвид всички изложени до тук аргументи, Министерство на здравеопазването възложи на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ с писмо изх. № 26-00-221/19.05.2016 г. извършването на проверка в „СБР – Петрич“ ЕООД, гр. Петрич за установяване на обстоятелствата, свързани с осъществяваната дейност от лечебното заведение и прекратения договор за наем на помещенията.

Съгласно Заповед № РД27-295/22.07.2016г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ в периода 25.07-29.07.2016г. комисия от агенцията е извършила проверка на място в „Специализирана болница за рехабилитация-Петрич“ ЕООД-гр. Петрич, като за резултата от проверката е изготвен и представен в Министерство на здравеопазването Доклад със следните констатации:

Съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност №СБ-394/29.04.2015г. издадено от Министерство на здравеопазването, в „СБР-Петрич“ ЕООД е разкрито Отделение по физикална и рехабилитационна медицина с определено второ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“

В упоменатото Разрешение за управител на „СБР Петрич е вписан д-р Илия Асенов Попниколов. През м. октомври 2015г. „СБР Петрич“ ЕООД е подало чрез РЗИ-Благоевград до Министерство на здравеопазването Заявление за промяна на вписани обстоятелства и назначаването на нов управител на лечебното заведение – д-р Румен Кондев.

Съгласно Договор за съвместно сътрудничество, сключен на 01.01.2014г. „СБР Петрич“ ЕООД осъществява дейността си в сграден фонд предоставен от „ЕТНО“ ЕООД, находящ се на адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Стадионска“ №1.

 На проверяващата комисия е представен Договор за наем от 25.07.2012г., сключен между „ЕТНО“ ЕООД, гр. Варна и „Национална спортна база“ ЕАД, гр. София, съгласно който  „Национална спортна база“ ЕАД, гр. София отдава на „ЕТНО“ ЕООД, гр. Варна за временно и възмездно ползване собствен недвижим имот- а именно НСБ „Цар Самуил“, находящо се на адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Стадионска“ №1.

Договорът е заличен в частта „срок на договора.“

За нуждите на проверката са изискани от комисията с писмо изх. №МО 05-254-1/02.08.2016г. допълнително документи от „Национална спортна база“ ЕАД, гр. София. С писмо вх. № МО 05-254-2/11.08.2016г.в Изпълнителна агенция „Медицински одит“ е получен Договор за наем № 12-000968-1/25.07.2012г. сключен между „ЕТНО“ ЕООД, гр. Варна и „Национална спортна база“ ЕАД, гр. София, с отразено в чл.34, че Договора е сключен „за срок от 10 /десет/ години“.

Приложена е Нотариална покана № 46, т. I N-599/02.02.2016г. чрез нотариус Илияна Маджунова рег. № 195 РС Варна, за едностранно прекратяване на Договор за наем № 12-000968-1/25.07.2012г от „Национална спортна база“ ЕАД, гр. София, с мотив „поради неизпълнение на задълженията по Инвестиционна програма“.

Към настоящия момент фирма „ЕТНО“ ЕООД, гр. Варна упражнява правото си на задържане на основание чл.90 от Закона за задълженията и договорите до произнасяне на компетентните съдебни органи.  Изпълнителна агенция „Медицински одит“ няма необходимите компетенции и правомощия по гореописаното и по ЗЗД.

Към момента на проверката от екипа на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, „СБР Петрич“ ЕООД осъществява дейност на посочения в Разрешение за осъществяване на лечебна дейност №СБ-394/29.04.2015г. адрес.

От проверката извършена от агенцията е установено че разкритото Отделение по физикална и рехабилитационна медицина към „СБР Петрич“ ЕООД отговаря на изискванията за второ ниво на компетентност, в изпълнение на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“, по отношение на структура, необходима медицинска апаратура и оборудване, човешки ресурс и обем извършвана дейност.

Сподели в: