Върни се горе

Относно: „МБАЛ „Христо Ботев“ АД  гр. Враца“

 

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Очакванията на ръководството на МБАЛ „Христо Ботев“ АД  гр. Враца и на акционерите, в т.ч. и на министерство на здравео-пазването са в срок до 6 месеца да има реални, ефективни резултати, доказващи стабилизиране работата на болницата и изпълнението на предначертания план за оздравяване.

Проблемите, свързани със затрудненото финансово състояние на лечебното заведение са комплексни и не са от ден и два, а натрупани от много години.

Министерството на здравеопазването прави всичко възможно да съхрани  лечебното заведение и ще се използват всички законови възможности болницата да продължи да работи, както и до сега.

За поддържане досегашното високо качество на медицинската дейност и достигане балансираност във финансовите потоци на дружеството, се предвижда преструктуриране в броя на леглата        /от 315 сега/ с 10% - 15% намаление и достигане средната използваемост на същите в стойности над 85%.

Запазва се  лекарския персонал. Преструктурира се административния персонал – до 150 човека. Осигурено е оптимално съотношение лекари и сестри, като съкращаването на специалисти по здравни грижи е предимно за сметка на пенсионирани служители и служители с ниска степен на натовареност.

За това ще допринесе и факта, че се работи по постигане на договореност с кредиторите на лечебното заведение за отсрочване на запорите.

Към настоящият момент половината от разчета за преструктуриране броя на леглата е изпълнен, прекратени са трудовите правоотношения и в предизвестие досега са над 50 лица, предстои със същият темп достигане на планираното редуциране, предимно на административният и ниско квалифициран персонал.

По отношение частта за възнагражденията, отново към днешна дата Ви информирам, че са изплатени всички дължими възнаграждения на персонала към 31.12.2017 г.

Уверявам Ви, че ръководството на Министерството на здравеопазването активно ще наблюдава в краткосрочен и в дългосрочен план изпълнението на плана за оздравяване на лечебното заведение, с цел гарантиране на населението от областта на качествена и достъпна медицинска помощ.

Считаме, че с тези мерки ще се възстанови доверието на хората към болницата.

Сподели в: