Върни се горе

Относно: състоянието на специализирания автомобилен парк на ЦСМП

 

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Центровете за спешна медицинска помощ разполагат с достатъчно на брой специализирани автомобили/линейки и медицинско оборудване разположено в линейките и стационарните екипи на Филиалите за спешна медицинска помощ. Истина, обаче е, че основните автомобили и медицинското оборудване към тях, с които мобилните екипи на Центровете за спешна медицинска помощ изпълняват приетите повиквания за спешна помощ са закупени през 2007г., 2008 г., 2009 г., а 56 броя в края на 2015 и началото на 2016 година.

В периодичните доклади и анализи от директорите на Центровете за спешна медицинска помощ няма сигнали и индикации от риск за невъзможно изпълнение на основната им дейност, но се отбелязва значителната амортизация, както на линейките така и на медицинското оборудване. Ето защо ежегодно Министерство на здравеопазването  осигурява на центровете бюджет, за поддържане на линейките и медицинското оборудване в състояние за осъществяване на дейността.

Отчитайки факта, че сградния  фонд, транспортния състав и медицинското оборудване в центровете  и филиалите за СМП в страната във времето са сериозно  амортизирани  и определяйки  развитието на спешната медицинска помощ като  основен приоритет в работата / както не веднъж вече е ставало дума пред Вас, уважаеми народни представители/, Министерството на здравеопазването предвижда  изпълнението на голям инвестиционен проект  по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г., Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“  с основна цел обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ на територията на цялата страна с общ бюджет 163 502 132,68 лева.

Проектът  включва 237 обекта от системата на спешната помощ на територията на цялата страна - спешни отделения в 34 болници, 27 центъра за спешна медицинска помощ  в областните градове, 170 Филиала за спешна медицинска помощ и 6 изнесени екипа извън областните градове. Определеният бюджет по приоритетната ос е 163 млн. лв.  

Към момента се изготвя необходимата документация за обявяване на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 400 броя медицински превозни средства (линейки) с необходимото оборудване“.

В проекта на документация е заложено първите доставки да започнат в края на 2018 година.

Сподели в: