Върни се горе

Относно: Организацията на извършваните трансплантации на българските пациенти

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУТЕВ,

 

Дейностите по обмен на органи се осъществяват въз основа на Двустранното споразумение между Фондация Евротрансплант и Изпълнителна агенция по трансплантация, в сила от януари 2014г.

Споразумението гарантира, че държавата отговаря на изискванията за качество и безопастност на органите за трансплантация, които се подават към алокационния център на Евротранснплант, при липса на реципиент в България. То дава възможност да подаваме органи към държавите-членки на Евротрансплант и получаване на орган от тях в случай, че в държавите-пълноправни членки няма спешен пациент. Двустранното Споразумение е подписано за неограничен период, с включена клауза за възможност за едностранно прекратяване от двете страни и към момента е действащо.

Всяка година Бордът на Евротрансплант извършва одит на всички болници в осемте държави–членки на Евротрансплант, вкл. сключените споразумения за органна трансплантация на граждани от държави извън Евротрансплант. Въз основа на резултатите от одита, Бордът на Евротрансплант разрешава продължаването на такива двустранни споразумения или ги прекратява. При проведените четири одита от 2014 – 2017г. оценката за България е положителна, основаваща се на подадения брой органи при липсващ реципиент в България и на факта, че всички подадени органи са успешно трансплантирани.

Споразумението с Евротрансплант е предварително и задължително условие преди подписването на двустранно споразумение с трансплантационен център от държава-членка на Евротрансплант за приемане на български граждани за трансплантация. Приемането на български пациенти, нуждаещи се от белодробна трансплантация, се осъществяваше съгласно Споразумение за съвместна дейност – модел А между Трансплантационен център АКН-Виена /Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien/ и Изпълнителната агенция по трансплантация, сключено за срок от две години. През периода на действие на Споразумението между Изпълнителната агенция по трансплантация и АКН – Виена, България е предоставяла органи за трансплантация към Евротрансплант, благодарение на което  са извършени  белодробни трансплантации на седем български пациенти. В резултат на това, след изтичане на срока на Споразумението /през м. май 2017 г./ Бордът на Евротрансплант е уведомил Изпълнителната агенция по трансплантация, че одобрява асоциираното членство на България за продължаване на двустранни споразумения. В получения отговор от Секретариата на Евротрансплант е представен новият ред на подписване на споразумение за двустранно сътрудничество, а именно: „Националният компетентен орган на центъра, който не е член на Евротрансплант (Изпълнителната агенция по трансплантация) и центърът, който не е член на Евротрансплант (български трансплантационен център), съвместно изпращат молба до Управителния съвет на Евротрансплант за сключване Споразумение. Молбата трябва да бъде придружена от  предложение, което да съдържа името на центъра, който не е член на Евротрансплант, специфичните нужди за обучение и предвиждана продължителност на обучителната програма“.

Към настоящия момент Изпълнителната агенция по трансплантация, съгласно нормативната уредба, като компетентен орган е ангажирана с осъществяване на необходимите дейности за реализиране на съвместна дейност с трансплантационни центрове в Европа на базата на двустранни и многостранни споразумения и в тази връзка, в началото на април 2018г. е подала необходимите документи, заедно със заявлението от български трансплантационен център за участие в двустранно сътрудничество, за да се гарантира включването на български пациенти в листата на чакащи белодробна трансплантация в Евротрансплант.

След изтичане на двустранното споразумение с АКН–Виена, Изпълнителната агенция по трансплантация е осъществила контакти и с други европейски държави, които не са член на Евротрансплант, в търсенето на оферти за белодробна трансплантация за наши пациенти. В момента се чакат оферти от болница във Франция за трима български пациенти, нуждаещи се от белодробна трансплантация, чиято медицинска документация е предоставена от Изпълнителната агенция по трансплантация в цитираната болница за оценка за трансплантабилност. Очаква се и оферта от Англия за пациентка, нуждаеща се от комбинирана трансплантация бял дроб-сърце.

Относно втората част на въпроса Ви:

Съгласно действащото законодателство, държавната политика в областта на трансплантацията се провежда от министъра на здравеопазването. Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, на българските граждани се предоставят ред услуги, сред които и тези, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки.

С оглед повишаване качеството на трансплантацията, през 2017г. Министерство на здравеопазването актуализира националното законодателство чрез изменение и допълнение на      6 наредби, в които се  транспонират две Европейски директиви в областта на трансплантацията - Директива (ЕС) 2015/565 и Директива (ЕС) 2015/565 на Комисията

С цел осигуряване на адекватно финансиране през последните три години, в рамките на утвърдените за годината бюджети на министерството е актуализирана трикратно Наредба 29/2007г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от МЗ .

През 2016 г. Министерство  на здравеопазването е сключило договори  по Наредба 29/2007г. с 21 лечебни заведения и са извършени плащания за 7 470 047,62 лв; за 2017г. съответно са сключени договори с 25 лечебни заведения и са извършени плащания за 10 986 199,86 лв. или общо за двете години -18 456 247,48 лв.

На сайта на Изпълнителна агенция по трансплантация е публикувана информация за извършените органни трансплантации от 2004 г. до 2017г.

За 2016г. са извършени 57 органни трансплантации /бъбречни - от трупен и жив донор, сърдечни, чернодробни - от трупен и жив донор/. За  2017г. извършените  трансплантации на органи са 58.

Сподели в: