Върни се горе

Относно:  Финансовото състояние на дружеството „Бул Био-НЦЗПБ“ 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

 

„Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД е търговско дружество със 100%  държавно участие в капитала като правата на държавата се упражняват от министъра на здравеопазването.

„Бул Био“ произвежда около 500 биопродукта и има разрешение за производство, отговарящо на изискванията за „Добра производствена практика“ в съответствие със Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за 24 вида ваксини и кръвни продукти ( общо 30 лекарствени продукта), 11 групи    (160 вида) алергени и 281 вида диагностични препарати. Същото е одобрено за производител по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/ от Изпълнителната агенция по лекарствата и е притежател на разрешенията за производство и разрешенията за употреба за произвежданите лекарства и медицински изделия.

През 2017 г. дружеството отчита намаление на приходите спрямо 2016 г. с 2 057 хил. лв. Общо приходите през 2016 г. са били в размер на 31 252 хил.лв. Структурата на приходите се запазва относително постоянна и през 2017 г., като през 2017 г. общо приходите на дружеството са в размер на 29 195 хил. лв. Формирани са основно от приходи от продажба на продукция– 25 805 хил. лв., от предоставени услуги – 329 хил. лв., както и други приходи 2 605 хил. лв. В структурата на приходите намаление има в приходите от услуги с 84,32 % и от  продажба на продукция – с 9,5% .

Независимо от тенденцията за намаление на приходите, се наблюдава увеличение на разходите на дружеството през 2017 г. спрямо 2016 г. - със 70 хил.лв. През 2016 г. разходите на дружеството са в размер на 22 382 хил.лв., а през 2017 г. достигат 22 452 хил.лв.

През 2016 г. и през 2017 г. структурата на разходите се запазва също относително постоянна, като с най- голям относителен дял  през 2017г. са  разходите за персонал -  9 689 хил.лв. и  разходи за суровини, материали и консумативи в размер на 5 310 хил.лв. 

Коефициентът на ефективност на приходите  показва стойността на направените разходи на единица приход. За 2016 г. коефициентът на ефективност на приходите  е в размер на 0,72., а за 2017 г. същият показател е  0,77. Налице е негативна тенденция, в посока нарастване разходите на дружеството за 1-ца приход.    През 2016 г. дружеството е реализирало текущ финансов резултат печалба в размер съответно на 8 870 хил.лв., а  за 2017 г. - 6 743 хил.лв. Наблюдава се тенденция към влошаване на текущия финансов резултат като само за една година положителният финансов резултат се влошава с над 2 млн.лв.

Във връзка с очертаващото се текущо финансово състояние на предприятието Министерство на здравеопазването е възложило на „Бул Био-НЦЗПБ“ спазването на финансовият стандарт, въведен и за търговските дружества с над 50 % държавно участие. Предприети са конкретни мерки за одит и проверка на всички действащи към момента договори на дружеството с цел одит на дейността и недопускане на непрофесионално и непрозрачно поведение от страна на ръководството на това уникално за страната дружество.

„Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД  притежава собствеността върху патенти, търговски марки и производствена документация на всички произвеждани биопрепарати, разработени и внедрени в съответните лаборатории на Националния център по заразни и паразитни болести. Отчитайки значимостта на досиетата на продуктите, произвеждани от предприятието са предприети действия от страна на МЗ за намиране на професионалисти с международен опит за окомплектоване и акредитация на същите, с цел дружеството да отговоря на всички международни критерии и изисквания за самостоятелна търговия на международните пазари с тези уникални продукти. .

Дейността на дружеството ще се контролира и наблюдава ефективно и ефикасно, при спазване на добрите практики и стандарти за целта.

Сподели в: