Върни се горе

ОТНОСНО: Изготвяне на НЗК за територията на област Шумен

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. МИХАЙЛОВ  И  Г-Н ИВАНОВ,

 

Въз основа на данните от областните здравни карти, данните от РЗИ и НЗОК за използваемостта на болнични легла по видове медицински дейности и по клинични пътеки, както и данните за обръщаемостта на населението към медицински услуги в извънболничната помощ, заплащани от НЗОК, националната комисия изготви  Национална здравна карта.

При планиране на потребностите в извънболничната помощ са приложени параметри за средна осигуреност за страната от 1 общопрактикуващ лекар на 1500 души и 1 лекар по дентална медицина на 1000 души население.  

Потребностите от лекари в специализираната извънболнична помощ  са съобразени с данните за брой прегледи, заплатени от НЗОК по специалности за периода 2015 - 2017 г., както и с показатели за осигуреност на населението със съответни специалисти на 100 000 души.

В Националната здравна карта са планирани и потребностите на населението от специалисти по здравни грижи в извънболничната помощ, определени на база унифициран национален показател за осигуреност на населението за всяка област - 180 на 100 000 души и съотношение 1:1,  лекари : медицински сестри по отношение на планирания брой лекари и лекари по дентална медицина.

С приложения подход на планиране се постига пълно задоволяване на потребностите от лекари, лекари по дентална медицина и специалисти по здравни грижи в ИБМП.

Направен е  анализ на състоянието в болничната помощ и са определени конкретните потребности от ресурси за осъществяване на медицински дейности по нива на компетентност.

Съгласно данните от Областната здравна карта за област Шумен, към момента общият брой на съществуващите болнични легла за активно лечение в областта е 569 с използваемост от 82%, което представлява 467 фактически използвани легла (на 100%).

В Националната здравна карта са определени потребности от 646 болнични легла за активно лечение при използваемост от  75 %.  При така приложения подход е определен недостиг от 77 легла за активно лечение, които е предвидено да се осигурят допълнително с Националната здравна карта.

Бих желал да обърна внимание, че Националната здравна карта определя конкретните потребности от общ брой легла за болнично лечение и медицински дейности по нива на компетентност за съответната област, а не конкретен брой легла по структури на лечебните заведения.  

Така например съгласно Областната здравна карта, в МБАЛ Шумен има отделение по нервни болести с III ниво на компетентност с 35 легла. Следва да се има предвид, че в отделение с III ниво се извършват дейности и от по-ниските нива на компетентност (I и II). В МБАЛ „Велики Преслав“ са разкрити още 19 легла в отделение по нервни болести с I ниво на компетентност. Т.е. в областта има разкрити общо 54 легла за медицински дейности по нервни болести.

За област Шумен са определени 61 легла (със 7 легла повече от наличните) за медицински дейности по нервни болести, от които 42 са за дейности с I ниво на компетентност, 18 са за дейности с II ниво на компетентност и 1 за дейности с III ниво на компетентност.

По тези причини определените в НЗК  легла не би следвало да се отразят негативно на плащанията от НЗОК, още повече че за област Шумен е идентифициран недостиг от общо 77 легла за активно лечение, които се предвижда да бъдат разкрити допълнително.

На областно ниво са планирани базовите медицински дейности по специалности, осъществявани в болнични структури от I и II ниво на компетентност, леглата за продължително лечение и палиативни грижи, както и специфични структури за медицински дейности (структури по спешна медицина, клинична патология и съдебна медицина).

На регионално ниво са планирани дейностите по медицинска онкология, лъчелечение, специализираните хирургични дейности по кардиохирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, съдова хирургия, детска хирургия, специализирани педиатрични дейности по детска гастроентерология, детска неврология, детска ендокринология и болести на обмяната и др., както и всички дейности по останалите специалности, осъществявани на най-високото III ниво на компетентност. Заедно с това са определени и необходимите високотехнологични методи за диагностика и лечение и високотехнологична медицинска апаратура, като потребностите са определени на регионално ниво.  

В заключение бих желал да Ви уверя, че нашата цел е да гарантираме на всеки български гражданин равнопоставен достъп на здравни услуги на всички нива в извънболничната и болничната помощ, при ефективно разходване на публичните ресурси за здравеопазване.

Сподели в: