Върни се горе

Относно: реимбурсиране от НЗОК на медицинските изделия   

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. КЛИСАРОВА, ДОЦ. ЙОРДАНОВ И Д-Р ТИМЧЕВ  

 

Одобрените със Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г. здравноосигурителни плащания за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ са в размер на 98 000 хил. лв.  Надзорният съвет на НЗОК утвърди списък със стойности, до които НЗОК да заплаща за медицински изделия от  1 април 2018г.  При определянето на списъка са  взети предвид най-ниските стойности, заплащани от фондове в държави от Европейския съюз или най-ниската цена по отчетени фактури от 2017 година от проведени търгове в отделните болници.

 Надзорният съвет на НЗОК приема списъка за медицинските изделия, но при него няма регламент, както при лекарствените продукти, т.е. да е обвързан с предоставяне на отстъпки. Предоставянето на отстъпки от първоначално предложените цени не е нормативно установено като задължително изискване.

Условията и редът за определяне на стойността на медицинските изделия, заплащани от бюджета на НЗОК, са регламентирани в Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия, по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат. Предложената цена не може да бъде по-висока от продажната цена за съответното изделие, посочена в списъка по чл. 1, т. 1, буква „а“ от Наредбата. Предложената цена се декларира от заявителя.

Заявени са общо 3693 бр. медицински изделия от 208 заявителя. От тях 590 бр. медицински изделия са включени в списъка на медицински изделия, прилагани в извънболничната медицинска помощ и 3103 бр. - в списъка на медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ.

Националната здравноосигурителна каса, в съответствие с утвърдените средства по Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г., определя групите медицински изделия, изискванията за предписването и отпускането им, както и стойността, до която ги заплаща. По реда на съответната наредба се провеждат процедури. С проведената процедура през 2018 г. НЗОК е гарантирала достъпа на пациентите до повече медицински изделия на по-ниски цени спрямо предходни години. За 2018 г. са договорени 828 нови медицински изделия в болничната помощ.

С оглед спазване на финансовите параметри на бюджета на НЗОК и с цел рационално и ефективно разходване на средствата за заплащане на медицински изделия от НЗОК през 2018 г. бяха направени  допълнителни анализи и справки, а именно:

  • Информация от европейските държави за стойностите на медицинските изделия;
  • Анализ на практиките в здравноосигурителните фондове на Франция, Полша, Словакия, Австрия, Испания, Словения, Люксембург, Хърватия,  Естония, Румъния и Германия по отношение  на медицинските изделия;
  • Преглед на информацията в 5-те най-големи  по брой членове здравноосигурителни фондове  в Германия и на Немския институт за диагностично-свързани групи;
  • Анализ на стойността на медицински изделия, заплатени от НЗОК по стойност на фактура на лечебните заведения за болнична помощ, като са намерени стойности по фактури  в една група/подгрупа с разлики в широк диапазон (от 50 до 900 лв.).

 

След публикуване на списъка, всяко лечебно заведение провежда процедура – обществена поръчка, съобразно конкретната необходимост. Реалната цена на изделието за всяка група медицински изделия, вложени в болничната медицинска помощ е различна и варира за всяка група и подгрупа.

Всяко здравноосигурено лице има право да получи медицински изделия от Списъка и да изиска от лечебното заведение информация относно изделията по отношение на тяхното използване и прилагане, както и възможната алтернатива от същата група/подгрупа изделия на по-ниска цена. Всеки пациент следва да се обърне към контролните органи, ако от него е искано доплащане на медицинско изделие.

Ръководството на Министерството на здравеопазването намира за напълно реалистично производителите и вносителите на медицински изделия да намалят цените на медицинските изделия в съответствие със стойността, до която НЗОК заплаща.

Бих желал да Ви информирам, че се обмисля промяна на регламента за определяне на цените на медицинските изделия и друг подход при тяхното договаряне, които ще бъдат част от стратегическите намерения на Министерството на здравеопазването за нов модел на организация и финансиране на здравеопазването.

Сподели в: