Върни се горе

ОТНОСНО: Административно улесняване на възможността украински лекари и медицински сестри да работят по специалността си в наши лечебни заведения

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БЕЛОБРАДОВА,

 

За да придобият правото да упражняват професията си в България, гражданите на Украйна, които са придобили професионална квалификация „лекар“ или „медицинска сестра“ в Украйна, трябва да положат изпит по български език и професионална терминология на български език и изпит, включващ държавните изпити, определени в единните държавни изисквания за придобиване на съответната медицинска професия в България (изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето).

Изпитът по български език и професионална терминология на български език се организира и провежда от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО) към Министерството на образование и науката. Няма нормативни изисквания относно това къде и как да се провежда подготовката по български език. Необходимо е само накрая заявителят да положи изпита по български език и професионална терминология на български език в ЦОПУО.

За полагането на изпита, включващ държавните изпити, определени в единните държавни изисквания  е необходимо да се премине процедура по допускане до този изпит. Процедурата се организира и провежда от Министерството на здравеопазването, безплатна е за заявителите и най-общо включва подаване на заявление, придружено от определени документи (посочени в заявлението). В резултат на процедурата министърът на здравеопазването издава заповед за допускане до изпит.   

Въз основа на издадената заповед заявителят полага изпита в избрано от него висше училище, което извършва обучение по дадената професия. Висшето училище има право да изисква такса за явяването на този изпит. То издава удостоверение за успешното полагане на изпита, което дава право да се упражнява съответната медицинска професия в България.

В Министерството на здравеопазването са обсъдени възможностите за оптимизиране на описаната процедура. Предвид факта, че регулираните медицински професии, каквито са професиите „лекар“ и „медицинска сестра“, оказват пряко влияние върху живота и здравето на хората, изискванията за владеене на български език и професионална терминология на български език, както и притежаването на необходимите знания, удостоверени с полагането на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето, са минимално необходимите условия, които да гарантират достъп до системата на здравеопазване в България на лица, които са езиково и професионално подготвени в достатъчна степен. В този смисъл не са необходими законодателни промени.

Улесняването и облекчаването на процедурата може да се постигне най-вече с организационно-административни мерки за съкращаване на сроковете на отделните етапи от процедурата. Те включват основно по-често провеждане на изпита по български език и професионална терминология на български език. Този изпит към настоящия момент се провежда веднъж на 3 месеца, но няма пречка да се провежда по-често при наличие на кандидати. Министерството на здравеопазването е в готовност за максимално съкращаване на сроковете във ведомството за издаване на заповедите за допускане до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето. Също така е възможно висшите училища да организират провеждането на този изпит на лицата, които се обърнат към тях, в по-кратки срокове.

Министерството на здравеопазването остава ангажирано от една страна с максимално улесняване на процедурата за придобиване право за работа в България от украинските лекари и медицински сестри, но от друга страна с гарантиране достъп до тези професии в България само на лица, които са покрили минимални езикови и квалификационни изисквания.

Сподели в: