Върни се горе

Относно: програма за обучение и квалификация на медицински кадри за белодробна трансплантация в Медицински университет Виена – Катедра по гръдна хирургия

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДОКТОР СИМИДЧИЕВ,

 

Провеждането на обучение в страната и чужбина за подобряване на организацията на всички дейности, свързани с донорството и трансплантацията се изпълнява в съответствие с Оперативна дейност 5 „Провеждане на обучение в страната и чужбина за подобряване на организацията на всички дейности, свързани с донорството и трансплантацията“ от Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България (2019-2023 г.), приета с Решение № 777 от 19.12.2019 г. на Министерския съвет.

Във връзка с безпрецедентната пандемична обстановка с коронавирусна инфекция „SARS-CoV-2“, обучението по белодробна трансплантация в Катедрата по гръдна хирургия към Медицинския университет - Виена е било преустановено от австрийска страна на 12 март 2020 г.

Впоследствие, е проведена официална служебна кореспонденция с австрийското Министерство на здравеопазването (с писма на Министерство на здравеопазването изх. № 04-02-584/23.04.2021 г. и изх. № 99-00-2/14.01.2022 г.), в която е оценена високо предоставената възможност за провеждане на обучение по белодробна трансплантация и е изразена готовност за продължаване изпълнението на подписаното през 2019 г. Споразумение за квалификация и обучение в сферата на белодробната трансплантация между България и Медицинския университет - Виена. Към настоящия момент, все още не е постъпил отговор от австрийското Министерство на здравеопазването, което е националният компетентен орган от австрийска страна по сключеното между двете държави споразумение.

В периода преди преустановяване на програмата (до 12 март 2020 г.), своето обучение в Австрия са започнали двама лекари специалисти по „Пневмология и фтизиатрия“, лекар специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина“, ерготерапевт и медицинска сестра с допълнителна квалификация за бронхоскопии. За този период, успешно е приключило обучението на медицински рехабилитатор - ерготерапевт от Първа клиника по физикална и рехабилитационна медицина в „МБАЛ – София“ към Военномедицинската академия. Също така, през 2020 г. е било планирано обучение в Медицинския университет - Виена за още десет български специалисти, което обаче не е реализирано, поради преустановяване във връзка с пандемията с коронавирусна инфекция.

По смисъла на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, компетентният орган за управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България е Изпълнителна агенция "Медицински надзор", включително по отношение организацията на обучението по качество и безопасност при извършване на дейности по трансплантация.

В тази връзка и в изпълнение на Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България, Изпълнителна агенция "Медицински надзор" като страна по подписаното през 2019 г. Споразумение за квалификация и обучение в сферата на белодробната трансплантация ще организира и планира последващите обучения в активна колаборация и след отговор от австрийска страна.

Сподели в: