Върни се горе

ОТНОСНО: Актуалната ситуация с разпространението на заболяванията от морбили на територията на страната

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА Д-Р ДАРИТКОВА,

                 

Към 27.02.2019 г. в Министерство на здравеопазването са съобщени 52 случая на морбили. От тях, 31 са лабораторно потвърдени в Националната референтна лаборатория. Лабораторно непотвърдени от референтната лаборатория и отхвърлени като случаи на морбили са 6 заболели, по 1 от области Варна, Велико Търново, Кюстендил, Ловеч, Перник и Хасково.

Териториално са засегнати три области в страната: Благоевград – 42 заболели, София-град – 7 заболели и София-област – 3 заболели.

44 заболели  или 84,62% от тях са лица до 18 г. възраст.

По отношение на имунизационния статус на заболелите:

  • 27 лица са без имунизации срещу заболяването, от тях 24 са деца: 10 деца поради ненавършена имунизационна възраст и 14 - поради неявяване;
  • 15 лица са имунизирани с 1 доза комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, от които 13 деца, редовно имунизирани за възрастта си;
  • 1 лице над 30 г. е с два  приема ваксина срещу морбили;
  • 9 лица са без данни за проведени имунизации срещу морбили  

Имунизационното покритие в страната през последните 7 години е между 91,5 - 95,1% при 13 месечните и 87,4 - 94,0% при 12 годишните.  

Във връзка с възникналата ситуация по отношение на морбили в страната, за ограничаване разпространението на заболяването, на национално ниво са разпоредени следните мерки:

Общопрактикуващите лекари да прегледат имунизационния статус на лицата от 13 месеца до 18 години, подлежащи на имунизация срещу морбили и незабавно да започнат обхващане на откритите неимунизирани и такива с непълен имунизационен статус с една доза комбинирана ваксина срещу морбили, паротит, рубеола, едновременно с приоритетно извършване на имунизацията срещу морбили на подлежащите през 2019 г. лица.

Лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ да насочат вниманието си към ранно откриване на клиничните симптоми на морбили и към организиране на необходимите действия за съобщаване, регистрация, изолация, диагностика и лечение.

Случаите със симптоми за морбили да се насочват за консултация с инфекционист и според тежестта на състоянието - за хоспитализация и лечение. Допълнително по епидемиологични и социални показания за хоспитализация да се насочват деца, особено в ранната възрастова група, живеещи в лоши битови условия, при които не може да се осъществи изолация и лечение в домашни условия и при които рискът за развитие на усложнения и смъртен изход е голям.

В лечебните заведения стриктно да се прилагат противоепидемичните мерки за недопускане вътреболнично разпространение на морбили като предавана по въздушно-капков път инфекция съгласно Наредба № 3/8.05.2013 г.  

Медицинският персонал на лечебните заведения за болнична помощ, обслужващ заболели, да е с данни за имунитет. Медицинските специалисти без установен имунитет към вируса на морбили следва да се имунизират с трикомпонентна ваксина срещу морбили, паротит и рубеола съгласно Наредба № 4/2002 г.

Пробонабирането на серумни проби и изследването им в Националната референтната лаборатория да се извършва при стриктно спазване на Инструкцията за събиране, съхранение и транспортиране до лабораторията на клинични материали за лабораторна диагностика на морбили.

Регионалните здравни инспекции да провеждат своевременно и качествено епидемиологичните проучвания на заболели и контактни и стриктно да въвеждат данните в информационната система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от морбили, рубеола и епидемичен паротит съгласно чл. 5, ал. 7 на Наредба № 21.

Допълнително към РЗИ Благоевград и Столична РЗИ, където са регистрирани взривовете на морбили, с цел осигуряване на своевременен и добър достъп до имунизацията е разпоредено използването и на мобилни кабинети при обхващането на откритите лица на възраст от 13 месеца до 18 години с установени пропуски в имунизационната схема.

За постигане на необходимата ефективност на предприетите действия е препоръчано на здравните инспекции да потърсят съдействие от здравните медиатори по места, от неправителствени организации с отношение към опазване на общественото здраве, етнически и религиозни лидери и др. за разясняване на риска от заболяването, необходимостта от имунизация и активното издирване на непълно имунизираните и пропуснатите лица.

На 26.02.2019 г. се проведе заседание на Експертния съвет по надзор на заразните болести и противоепидемичен контрол, на което след представяне и обсъждане на регистрираните случаи на морбили и предприетите мерки до момента беше обобщено, че мерките са своевременни и адекватни. 

Ситуацията в страната е сходна с наблюдавания в световен мащаб спад в  имунизационното покритие в последните години, водещ до епидемични взривове и епидемии в много държави.

По тази причина Министерство на здравеопазването разработи и предложи на Министерския съвет Национална програма за елиминация на морбили и рубеола 2019 – 2022 г., приета с Решение № 741/17.10.2018 г.  

В заключение Ви информирам, че Министерство на здравеопазването и регионалните здравни инспекции ще продължават да предприемат и прилагат всички необходими действия и мерки за ограничаване възникването и разпространението на морбили на територията на страната.

Сподели в: