Върни се горе

ОТНОСНО: Информация за отпуснатите 30 млн. лв. за лечебните заведения

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Д-Р АЛЕКСАНДРОВ,

 

С ПМС № 33 от 22 февруари 2019 година са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2019 г. в размер на 30 000 000 лв., разпределени както следва:

  • За общинските лечебни заведения – 18 000 000 лв., вкл. за 71 лечебни заведения в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната, разпределени на база брой обслужвано население и брой преминали болни през предходната година;
  • За лечебни заведения, оказващи психиатрична помощ - 2 000 000 лв., разпределени за 12 Центрове за психично здраве и психиатрични отделения  към държавни и общински болници на база проведен леглоден лечение;
  • За лечебни заведения за оказване на спешна помощ - 10 000 000 лв. за 41 болници, вкл. 26 областни болници, разпределени на база брой преминали болни, нехоспитализирани  в същото лечебно заведение.

Във връзка с промените в Закона за лечебните заведения в сила от 01.01.2019 г., на основание чл. 106а, ал. 6, Министерство на здравеопазването ще субсидира лечебните заведения за дейностите по чл. 106, ал. 3 и чл. 106а, ал. 1-5 и ал. 7 от Закона за лечебните заведения и чл. 82, ал. 3, 3б, 6а, 6в, 8 и 9 от Закона за здравето по ред и критерии, определени с наредба на министъра на здравеопазването, въз основа на едногодишни договори, в рамките на средствата за тези дейности по бюджета на Министерство на здравеопазването за съответната календарна година и при спазване на  изискванията на Закона за държавните помощи.

Проектът на Наредба е разработен и предстои да бъде качен на интернет страницата на Министерство на здравеопазването за обществено обсъждане.

Средствата са разпределени по ред и критерии, залегнали в проекта на Наредбата. Допълнителните средства за 2019 г. за дейностите, осъществявани от лечебните заведения по оказване на помощ при спешни състояния, за лечебните заведения в труднодостъпни и/или отдалечени райони, по оказване на психиатрична помощ и други дейности са свързани с необходимостта от дофинансиране на звената, да се даде възможност на тази група лечебни заведения да покрият разходите си за осъществяване на дейностите, финансирани от Министерство на здравеопазването, включително и  разходите за  работни заплати.

С оглед на гореизложеното, ръководителите на лечебните заведения следва да извършат анализ на финансовото състояние на дружествата и да запознаят колектива на лечебните заведения с финансовите параметри за осъществяване на дейността. Конкретното разпределение и разходването на допълнителните средства е от компетентност  на органите на управление на лечебните заведения.

Сподели в: