Върни се горе

ОТНОСНО: Национална здравно-информационна система

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

УВАЖАЕМА Д-Р СТОЯНОВА,      

 

Към настоящият момент за 9 от дейностите (компонентите) на Националната здравна информационна система се провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки, както следва:

1. Обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за разработване и въвеждане/внедряване на национални номенклатури, здравно-информационни стандарти, идентификация, автентикация и базова функционалност на ядрото на НЗИС", с която се възлагат следните дейности от проекта:

Дейност 2 „Разработване и въвеждане на национални номенклатури, задължителни за използване в сектора на здравеопазването по отношение на медицинската информация и обмена ѝ в реално време“;

Дейност 3 „Разработване и въвеждане на национални здравно-информационни стандарти за обмен на медицински данни в реално време“;

Дейност 4 „Разработване и внедряване на базовата функционалност на ядрото на НЗИС“;

Дейност 7 „Подсистема за идентификация и автентикация“

До крайният срок за подаване на предложенията (25.01.2019 г.) са постъпили 5 предложения по обществената поръчка. Към настоящия момент процедурата за възлагане на обществената поръчка е на етап разглеждане и оценка на постъпилите предложения от назначената от възложителя комисия.

Очаква се през месец март работата на комисията да приключи и в случай че няма обжалване, през месец април да бъде сключен договор с избрания за изпълнител участник.

Планираният срок за изпълнение на поръчката е до 15 месеца, считано от сключване на договора.

2. Обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнители за разработване на  информационни системи и подсистеми в изпълнение на 2 дейности, включени в проект "Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2", включваща две обособени позиции както следва:

Обособена позиция № 1. "Избор на изпълнител на Дейност 9 - Изграждане на единно национално Електронно медицинско досие/ Електронен здравен запис";      

Обособена позиция № 2. "Избор на изпълнител на Дейност 10 - Изграждане на подсистема за Електронна рецепта и Електронно направление".

До крайният срок за подаване на предложенията (29.01.2019 г.) са постъпили 5 предложения по обществената поръчка.

Към настоящия момент процедурата за възлагане на обществената поръчка е на етап разглеждане и оценка на постъпилите предложения от назначена от възложителя комисия. Очаква се през месец март работата на комисията да приключи и в случай че няма обжалване, през месец април да бъдат сключени договори с избраните за изпълнители участници.

Планираният срок за изграждането на единно национално Електронно медицинско досие/ Електронен здравен запис е до 15 месеца, считано от сключване на договора.

Планираният срок за изграждането на подсистемата за Електронна рецепта и Електронно направление е до 9 месеца, считано от сключване на договора.

3. Обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнители за разработване на  информационни системи и подсистеми в изпълнение на три от дейностите, включени в проект "Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2", включваща три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 "Избор на изпълнител на Дейност 5 - Разработка и доработка на необходими регистри за изпълнението на НЗИС";

Обособена позиция № 2 "Избор на изпълнител на Дейност 6 - Разработване на подсистема за електронни административни услуги";

Обособена позиция № 3 "Избор на изпълнител на Дейност 8 - Изграждане на здравно- информационен портал".

До крайният срок за подаване на предложенията (19.02.2019 г.) са постъпили 7 предложения по обществената поръчка.

Към настоящия момент процедурата за възлагане на обществената поръчка е на етап разглеждане и оценка на постъпилите предложения от назначената от възложителя комисия. Очаква се през месец април работата на комисията да приключи и в случай че няма обжалване, през месец май да бъдат сключени договори с избраните за изпълнители участници.

Планираният срок за изпълнение на всяка една от трите дейности е до 6 месеца, считано от датата на съответния договор.

Компонентите, за които предстои да бъдат обявени обществени поръчки са следните:

Дейност 11 - Изграждане на подсистема за събиране на информация от болници (ПСИБ);

Дейност 12 - Изграждане на  система за мониторинг и контрол в здравеопазването.

Предстои също така да бъде обявена и обществена поръчка за Дейност 13 - Осигуряване и управление на качеството при изграждането на НЗИС, посредством която ще бъде осъществен мониторинг на правилното изпълнение на оперативните планове, графици и процесите, свързани с тях през целият жизнен цикъл на изпълнение на основните дейности по доизграждане на НЗИС.

Към края на 2019 година по-голямата част от НЗИС ще бъде в процес на изграждане, като следната част от компонентите й ще бъдат напълно завършени - необходимите регистри за изпълнението на НЗИС, подсистемата за електронни административни услуги и Здравно-информационният портал.

Сподели в: