Върни се горе

Относно: риска от затварянето на специализирана кардиохирургична болница в Бургас и осигуряването на адекватна грижа за пациентите от региона

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-ЖО САВАТЕВА И Г-Н БОЙЧЕВ,

ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

           

УМБАЛ – Бургас АД е държавно лечебно заведение - акционерно дружество, в което държавата, представлявана от министъра на здравеопазването притежава 87,04 % от капитала. Съгласно Устава на дружеството, решението за разпореждане с недвижими имоти или вещни права върху тях, респективно отдаването им под наем е от компетентността на съвета на директорите на дружеството.

Постигането на висока наемна цена за помещенията, които ползва към настоящия момент Специализираната болница по кардиохирургия и инвазивна кардиология  е в резултат на проведен търг и наддаване от страна на участниците в търга, един от които е и тази болница.

УМБАЛ – Бургас АД е отдал под наем тези помещения след проведен търг, с оглед спазване на принципите за публичност и прозрачност,  независимо че в Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала за сключване на договори за наем е предвиден такъв ред, само за еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала.

Държавното лечебно заведение като търговско дружество следва да сключва договори за наем чрез процедури, които да гарантират икономическия му интерес и чрез които може да докаже, че е постигнало най-изгодна наемна цена за дружеството.

Независимо от горното, предвид изключителната значимост на тази дейност за населението на област Бургас, Министерството на здравеопазването взе решение да подкрепи УМБАЛ – Бургас АД за създаване на организация и предприемане на действия с оглед дейностите по инвазивна кардиология и кардиохирургия да се реализират от държавното лечебно заведение. В непродължителен срок ръководството на лечебното заведение следва да предприеме съответните законови действия, с цел да се осигури достъпа на населението  до този вид медицинска помощ.

Надявам се, по този начин да бъде намерено дългосрочно устойчиво решение за оказване на квалифицирана медицинска помощ на пациенти със сърдечносъдови заболявания от област Бургас  от УМБАЛ – Бургас АД.

Сподели в: