Върни се горе

Относно: условията за осъществяването на лечебна дейност в заведенията за психично здраве

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. МИХАЙЛОВ,

 

Реформирането на психиатричната помощ в България е част от цялостното преструктуриране на здравеопазването през последните години.

В Националната здравна стратегия 2020 има раздел:

Политика 1.5. „Опазване и подобряване на психичното здраве“, в съответствие с ангажиментите на България на европейско и международно ниво. Основни мерки в тази област са :

  • развитие на комплексното обслужване на психично болните в близост до тяхната естествена жизнена среда;
  • изграждането на ефективни механизми за партньорство между системите на здравеопазване, правосъдие, образование и социалната система, както и организациите на гражданското общество;
  •  осигуряване на обществена подкрепа за преодоляване на психиатричната стигма.

Водещ принцип в политика на Министерство на здравеопазването за развитието на психиатричната помощ в България е максимално възвръщане на психично болния пациент в социалната среда и създаване на толерантна среда за реинтеграцията му в общността.

Предприетите от нас мерки в това направление са:

- Усъвършенстването на механизмите на финансиране по реда на Методика за субсидиране на лечебните заведение на Министерство на здравеопазването. Чрез нея се финансират стационарното лечение на пациенти с психични заболявания, включващо дневно стационарно лечение, спешно стационарно лечение до 24 часа

-  С приетия от Министерски съвет План за действие към Стратегия за дългосрочни грижи за периода 2018-2021г. е предвидено разкриването на нови 10 дневни центрове за социална рехабилитация и интеграция с капацитет до 40 места за хора с психични проблеми, развитие на мобилни услуги/патронажни грижи, особено в отдалечени и труднодостъпни райони, разкриване на подкрепени/наблюдавани жилища за възрастни хора с психични проблеми, създаване на интердисциплинарни екипи и осигуряване на координирани действия при болни с психични заболявания. Предвидено е създаването на 68 центрове за грижа за лица с психични разстройства, умствена изостаналост и деменции, където ще се осигуряват почасови услуги, трудотерапия, консултиране, информиране и подкрепа, мобилна работа, трудово наставничество и трудова заетост в реална работна среда.

- От 01.01.2017г. са повишени възнагражденията на работещите в държавните психиатрични болници /ДПБ/ с 18,24%, а от 01.01.2018г. –       с 13%.

- Три държавни психиатрични болници /с. Церова кория, гр. Бяла и гр. Кърджали/спечелиха и изпълниха проекти по програма ВG 06 “Инициатива за обществено здраве /Норвежки финансов механизъм/.  Извършени са ремонтни дейности и подобрение на материалната база.

-Основно ремонтирани и с добра материално- техническа база са и Центровете за психично здраве в Русе, Бургас, Враца, Добрич и Пазарджик

- За пациентите с психични разстройства с висок процент на инвалидност се грижат лични асистенти, както за всички останали хора с увреждания.

В заключение, уважаеми народни представители, искам да заявя, че грижата за пациенти с психични заболявания е отговорна комплексна дейност, включваща ангажиментите не само на Министерство на здравеопазването, но и на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието, общините с техните структури за социално подпомагане, пациентски и неправителствени организации.

Сподели в: