Върни се горе

Относно: Мерки за подобряване на състоянието на трансфузионната медицина и снабдяването с кръв и кръвни съставки в Република България

                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. МИХАЙЛОВ И Г-Н МИЛКОВ,

 

Осигуряването на кръв и кръвни продукти с гарантирано качество и безопасност е една от оперативните цели на политиката на Министерство на здравеопазването в областта на диагностиката и лечението. За изпълнението на тези оперативни и стратегически цели, министерството предприема последователни действия и продължава да инвестира в развитието на трансфузионната система за подобряване качеството и сигурността на кръвните продукти.

С цел прилагане на еквивалентни за всички държави в Европейския съюз стандарти и спецификации на системата за качество на кръвните центрове, отделенията  и лабораториите по трансфузионна хематология, през 2018 г. беше изготвено изменение на медицинския стандарт „Трансфузионна хематология“, чрез което в националното законодателство се транспонира Директива (ЕС) 2016/1214 на Европейската комисия за въвеждане насоките на добра практика

Следващата стъпка, предприета от МЗ в същата посока, е въвеждането на нова съвременна технология за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции – тестване чрез техника за амплификация на нуклеинови киселини – NAT, за осигуряване на още по-високо ниво на качество и безопасност на кръвта и кръвните съставки. Въвеждането на NAT-тестването ще повиши сигурността на кръвните продукти и ще сведе до минимум вероятността от заразяване на пациенти или на кръвни продукти, произведени от донорска кръв, съществено ще скъси т.нар. „прозоречен период“.

В търсене на източници за финансиране, МЗ съвместно с МОН разработи Национална научна програма, с която започва въвеждането на молекулярния метод NAT в трансфузионната система на страната  в рамките на двугодишен период. В изпълнение на Програмата ще бъдат закупени апарати от най-висок клас за извършване на NAT-диагностика на дарената кръв, с необходимите консумативи и софтуерно осигуряване. Програмата включва обучение на специалисти и научно-изследователски дейности, резултатите от които ще позволят разработване на научна методология за въвеждането на NAT-технологията във всички центрове по трансфузионна хематология.

С решение №577 от 17.08.2018 г., Министерският съвет одобри научната програма, като към момента е в ход открита процедура за възлагане на обществена поръчка за закупуване и доставка на медицинската апаратура – шест броя автоматизирани и интегрирани системи за извършване на NAT диагностика на трансмисивни инфекции.

По отношение на формирането на здравните политики в областта на трансфузионна хематология  следва да се отбележи, че към МЗ от 2017 г. е създаден и функционира Експертен съвет по трансфузионна хематология, който включва водещи специалисти, както и директорите на всички кръвни центрове в страната.  Експертният съвет е  колективен орган, който изразява мнението и визията на съсловието от специалността, очертава проблемите и приоритетите и предлага решенията и насоките за развитие на трансфузионната система.

Развитието на доброволното и безвъзмездно кръводаряване е стратегическо направление в дейността на МЗ, респективно на трансфузионните центрове, които отговарят за дейностите по промоция и организиране на кръводаряването. Законът за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането регламентира, че в организирането на тази дейност, освен Министерство на здравеопазването  следва да участват равнопоставено и министърът на образованието и науката, министърът на отбраната, Българският червен кръст. . Задължени да съдействат са органите на централната и местната власт, юридическите и физическите лица.  Могат да участват и средствата за масово осведомяване, неправителствените организации и религиозните институции.  

Анализът на данните за броя на даряванията в страната показва, че няма значим спад през последните години, дори за 2018 г. се отчита ръст от 3,4%, като това се дължи основно на работещите в трансфузионната система в страната, които успешно изпълняват задачите за създаване, запазване и укрепване  на стабилни донорски контингенти.

Независимо от негативните тенденции и трудностите при набирането на кръводарители, на фона на увеличаващи се искания от употребяващите кръвни съставки лечебни заведения, центровете по трансфузионна хематология успяват да осигурят с необходимите кръвни продукти плановите операции, трансплантациите, регулярните преливания на кръвни съставки и спешните случаи.

Сподели в: