Върни се горе

Относно: Изплащане на надлимитна медицинска дейност от НЗОК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. КЛИСАРОВА, ДОЦ. ЙОРДАНОВ И Д-Р ТИМЧЕВ,

        

 

Националната здравноосигурителна каса заплаща медицинската дейност в рамките на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година. Съгласно чл.55, ал.2, т.3а от Закона за здравното осигуряване, обемите, цените и методиките за остойностяване и закупуване на медицинската помощ се уреждат с Националния рамков договор за медицинските дейности. На основание чл.59, ал.1 от ЗЗО НЗОК сключва договори с изпълнителите на медицинска помощ в съответствие с НРД и в рамките на бюджета за съответната календарна година.

Националната здравноосигурителна каса заплаща извършената медицинска помощ съгласно посочените по-горе нормативни актове, в рамките на приетите със закона за бюджета на НЗОК финансови параметри за съответната година и на основание сключените с лечебните заведения индивидуални договори за оказване на болнична помощ.

Редът за закупуване от НЗОК на медицински дейности, извършени от лечебни заведения за болнична помощ – договорни партньори, е нормативно регламентиран, предвид характера на Закона за бюджета на НЗОК на основен финансов план за набиране и разходване на паричните средства на задължителното здравно осигуряване. Бюджетът на НЗОК като финансов план предполага и изисква строга бюджетна дисциплина. Средствата на НЗОК се разходват за заплащане на медицинска помощ, договорена с НРД и с договорите с изпълнителите. Това правило има императивен характер и според него се заплаща не всяка медицинска помощ, а договорената, т.е. тази, която е предвидена с бюджета като финансов план. Затова всеки изпълнител на медицинска помощ е длъжен да изпълнява договора, сключен с НЗОК в съответствие  с Националния рамков договор за съответната година.

За 2015г. считаме, че не е налице основание за заплащане на дейност, надвишаваща стойността в подписания от лечебното заведение индивидуален договор за оказване на болнична медицинска помощ на основание чл.21, ал.7 от Приложение 2Б към чл.2 на „Методика за заплащане на дейностите в болничната медицинска помощ“, приета с  Постановление № 57 на Министерски съвет от 16.03.2015г.

За 2016 г. е в сила Решение на НС на НЗОК (№ РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. обн., ДВ, бр.25 от 31.03.2016г.)  В него е предвидена разпоредба, съгласно която в случаите когато за конкретен изпълнител на болнична медицинска помощ се установят незаплатени случаи, само при наличие на свободни бюджетни средства, НС на НЗОК взема решение за извършване на корекция и закупуване на допълнителни потвърдени дейности, частично или напълно. Съгласно чл. 221, ал. 13 от Решението, РЗОК потвърждава дейностите, като извършва проверка на цялата отчетена месечна дейност на изпълнителя и изготвя доклад до управителя на НЗОК за резултатите от извършените проверки и мотивирано искане за корекции на стойностите.

За 2017 г. определянето и утвърждаването на годишна обща стойност на разходите за болнична медицинска помощ, както и разпределената по месеци такава, се извършва по реда на Правила за условията и реда за прилагане на чл.4, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗБНЗОК за 2017г. (Правилата). Утвърдените от Надзорния съвет на НЗОК стойности за изпълнителите на болнична медицинска помощ по видове, по месеци и по тримесечия са задължителни за тези изпълнители и са неразделна част от сключените с НЗОК индивидуални договори. В тях се съдържат клаузи, които не позволяват стойностите по финансово отчетните документи да надвишават размера на определените в Приложение № 2 месечни стойности, като в спецификациите към отчетните документи се включва само договорената и извършена дейност. В Правилата и индивидуалните договори нормативно и договорно е заложен и механизъм за заявяване на увеличение на месечните стойности по Приложение № 2 към индивидуалните договори в рамките на бюджетните средства, предвидени за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ по Закона за бюджета на НЗОК.

Намирам, че при разглеждането на въпроса за т.н. „надлимитна дейност“ следва да се отчита освен наличието на право на здравноосигуреното лице да получи необходимата медицинска помощ, така също и обстоятелството, че заплащането на тази помощ е в рамките на договорените по обем медицински дейности, които следва да бъдат съобразени с параметрите на приетия бюджет на НЗОК за съответната година. В този смисъл задължението на НЗОК не може да се счита за неограничено.

Със Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г. са утвърдени   общо 2 001,5 млн. лв. за болнична медицинска помощ, което е със 177 млн. лв. повече от средствата за този вид дейност в  ЗБНЗОК за 2018 г.  Съществено увеличеният ресурс за болнична медицинска помощ за 2019 г. и стриктното прилагане на стандартите за финансова дейност на лечебните заведения – търговски дружества, които в съответствие с чл.6, ал.6 от Закона за лечебните заведения ще бъдат утвърдени и с наредба на министъра на здравеопазването, са основни предпоставки за стабилизиране на финансовото състояние на лечебните заведения и преодоляване на негативната тенденция.

Сподели в: