Върни се горе

Относно: Организация на трансплантационното лечение в България

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Република България прилага изискванията на европейското законодателство в сферата на трансплантациите чрез Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.  

През последните години (2014 – 2018 г.) броят на хората, които се нуждаят от органна трансплантация в страната ни остава висок, докато броят на донорите намалява.  

По данни на Изпълнителната агенция по трансплантация към 02.01.2019 г. броят на нуждаещите се в България от трансплантация на бъбрек е 1039 пациенти, на черен дроб - 47, на сърце - 447, на бял дроб -15 , на панкреас - 11 пациенти.

През последната година усилията на Министерство на здравеопазването са насочени към създаване на по-ефективна политиката в сферата на трансплантациите, към насърчаване на двустранното сътрудничество с европейски държави, с европейски клиники по трансплантация и  с  Евротрансплант .

Със заповед № РД-02-224/19.11.2018 г. на министъра на здравеопазването беше създадена работна група, която изготви проект на „Национална програма по донорство и трансплантации 2019-2023 г.“ с План за действие  към нея Програмата предстои да се финализира до края на месец февруари, след обсъждане с лекари и пациентски организации.

При изготвянето на Програмата бе извършен анализ на ситуацията в страната и чужбина, който отчита всички важни аспекти на трансплантацията, в това число процеса на трансплантация, ролята на „Координатора по донорство“, донорския скрининг, съгласие за даряване на органи, важната роля на медиите и разработването и управлението на ефективна комуникационна стратегия, подобряване на болничната организация при трансплантация и оценка на потребностите.

Въз основа на анализа проектът на Националната програма включва мерки и действия в следните области: донорство и всички негови аспекти; създаване на програми за подобряване на качеството на трансплантационната дейност във всяка болница, където има потенциал за донорство на органи; подобряване на знанията и уменията за комуникация на здравните специалисти относно трансплантацията на органи; подпомагане на координаторите по донорство; обучение на екипи от български специалисти;  стартиране на медийна кампания за донорството.

Важен момент в Плана за действие е реализирането на Програма за белодробни трансплантации в България, за която имаме подкрепата на Правителството на Република България. Същата предвижда: създаването на център за белодробна трансплантация в УМБАЛ „Света Екатерина“ и Военномедицинска академия; създаването на екип по белодробна трансплантация; назначаването от министъра на здравеопазването на програмен директор на екипа по белодробна трансплантация, чиято задача ще бъде да извършва мониторинг на целия процес на работа на екипа по белодробна трансплантация; обучение на екип от специалисти, включващ пулмолози, сърдечни хирурзи, реаниматори.

Министерство на здравеопазването предприе мерки за задълбочаване на двустранното сътрудничество с държави, които имат отличен опит в сферата на трансплантацията. През месец януари 2019 г. бяха проведени срещи със специалисти от Хърватия и Австрия, с цел обсъждане на необходимите мерки за развитие на белодробната трансплантация в българската страна и проучване на възможността за стартиране през 2019 г. на обучение на български медицински специалисти и координатори в сферата на белодробната трансплантация. Подписано бе Споразумение за квалификация и обучение между България и Виена по линия на Евротрансплант. В рамките на следващите три години ще бъдат предприети действия за изграждане на организационни структури в България за предоставяне на белодробни трансплантационни дейности. Български медицински специалисти ще преминат през обучение в отделението по „Гръдна хирургия“ на Виенската многопрофилна болница за усвояване на познания и практически умения по белодробна трансплантация. Основната ни цел е през 2021 г. в България да може да се проведе първата белодробна трансплантация.

В същото време Министерството на здравеопазването проведе преговори за извършване на белодробни трансплантации на български пациенти във Виена. Очакваме Виенската многопрофилна болница да приема до пет български пациента годишно за белодробна трансплантация срещу ангажимента броят извършени трансплантации  да отговаря на броя изпратени органи от България  до Евротрансплант.

Убедени сме, уважаеми госпожи и господа народни представители, че страната ни ще постигне напредък, но за целта е необходимо време и устойчивост на решенията и на поетите ангажименти.

Уверен съм, че това ще стане и заявявам, че  периодично ще отчитаме постигнатите резултати пред обществеността.

Сподели в: