Върни се горе

ОТНОСНО: прекратено трудово правоотношение на  заместник-директора на РЗИ – Пловдив

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДОЦЕНТ ШИЛЕВ И ГОСПОДИН ТОТЕВ,

 

Регионалните здравни инспекции организират и осъществяват държавната здравна политика на територията на съответната област.

Директорите на инспекциите ръководят тези процеси като за целта се подпомагат от заместник – директори.

Законът за администрацията регламентира, че правоотношенията с едноличните органи на власт (каквито са директорите), както и с техните заместници (каквито за заместник – директорите на регионалните здравни инспекции) се прекратяват от органа, който ги назначава по негова преценка.

Работодател на заместник – директора на Регионална здравна инспекция – Пловдив е директорът на инспекцията.

Директорът на регионалните здравни инспекции сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в Регионалната здравна инспекция.

От гореизложеното следва, че в рамките на своята законова компетентност, директорът на Регионална здравна инспекция - Пловдив притежава оперативната самостоятелност да извършва преценка относно сключването, изменението и прекратяването на правоотношението със заместник – директора.

Като министър на здравеопазването считам, че всеки ръководител на самостоятелно юридическо лице в бюджетната сфера на здравеопазването (каквито са регионалните здравни инспекции) следва да формира самостоятелно своя екип, така че да постигне в най-висока степен целите на ръководената от него инспекция.

Сподели в: