Върни се горе

Относно: организиране на дейности при ОПЛ по ваксинационния календар  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

УВАЖАЕМИ ДОКТОР СИМИДЧИЕВ,

 

Съгласно чл. 6 на Наредба № 15 за имунизациите в Република България биопродуктите за извършване на имунизации и реимунизации се закупуват от Министерство на здравеопазването въз основа на договори със срок до 3 години за всеки вид биопродукт. Закупените биопродукти се отпускат на регионалните здравни инспекции по предварително изготвен годишен план за необходимите количества биопродукти. Съгласно чл.16 от същата наредба общопрактикуващите лекари получават от регионалните здравни инспекции биопродукти за извършване на задължителни имунизации и реимунизации и медицинските изделия за тяхното прилагане в зависимост от броя на подлежащите лица.

Видно от гореизложеното, в нормативната уредба е описан редът за предоставяне на биопродукти на общопрактикуващите лекари.

По отношение на доставянето на ваксини от лицензирани фирми за хладилен транспорт до кабинетите на общопрактикуващите лекари, считам, че за това е необходимо да се направи обстоен анализ, вкл. и финансов, относно организацията на този вид логистика, предвид факта, че лекарите са ситуирани в различни населени места (градове и села), както и че всеки общопрактикуващ лекар обслужва различен брой пациенти, подлежащи на имунизации, което ще определи и различната периодичност на доставки на различни ваксини. Освен това, трябва да се има предвид, че в сключените от Министерство на здравеопазването договори са заложени конкретни времеви периоди за доставка на ваксини, с което следва да се съобрази и транспортирането на ваксините до кабинетите на лекарите.

Ваксини се поставят ежедневно, поради което едномоментно получаване от страна на общопрактикуващите лекари на заявените за дадена година количества ваксини е невъзможно. От една страна това е свързано с периодите на доставки на ваксините в страната, а от друга страна практиката е показала, че основни причини за бракуване на ваксини е повреда на хладилни съоръжения или неприложени ваксини поради неявили се за имунизация лица. Това са непредвидени рискове, които могат да се намалят или преодолеят напълно с периодично получаване на ваксини от общопрактикуващите лекари.

По отношение на предложението ваксини за изпълнение на Имунизационния календар да се доставят до разкрити ваксинационни пунктове, от където общопрактикуващите лекари да ги получават, вместо от съответната здравна инспекция Ви обръщам внимание, че задължителните имунизации и реимунизации са част от програма „Детско здравеопазване“ на Националната здравноосигурителна каса, по която изпълнители са общопрактикуващия лекар на детето или лекар специалист по детски болести. В този смисъл в страната няма разкрити ваксинационни пунктове, които да могат да се използват като междинни звена за съхранение на ваксини.

На областно ниво, организация по правилно съхранение, планиране и предоставяне на ваксини на общопрактикуващите лекари се създава от съответната здравна инспекция. Организацията зависи от броя на общопрактикуващите лекари в областта, подлежащото на имунизации население, кадровия ресурс и хладилния капацитет на инспекцията. Ваксини се предоставят ежедневно или периодично, като за съответния график лекарите в дадената област са запознати. Към момента в страната са налични всички необходими количества ваксини за изпълнение на Националния имунизационен календар.

Сподели в: