Върни се горе

Относно: Структурни промени в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДОКТОР ХРИСТОВ,

 

„УМБАЛ Александровска“ ЕАД, гр. София е държавно лечебно заведение – търговско дружество по смисъла на Търговския закон и § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за лечебните заведения и като такова се управлява и представлява от ръководните си органи – съвет на директорите и изпълнителен директор. Съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за лечебните заведения управителните органи на лечебното заведение ръководят и отговарят за цялостната му дейност. Оперативното управление се осъществява от съвет на директорите, в чийто правомощия е определянето на вътрешно организационната структура на лечебното заведение, необходима за ефективното му функциониране.

По повод на Вашето запитване бе изискана информация от дружеството, от която е видно, че при поемане на управлението на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, настоящото ръководство незабавно е предприело действия за извършване на задълбочен анализ на актуалното състояние на лечебното заведение, при който е установено тежко финансово състояние, натрупани загуби от предходни години, наличие на просрочени задължения към различни доставчици, както и отрицателен финансов резултат на редица клиники, в част от които се извършват дублиращи се или сходни дейности.

По преценка на ръководството на дружеството, резултатът от анализа е наложил разработване и прилагане на оздравителна програма. Определена е комисия, чиято цел е оптимизиране на медицинските, административно - стопанските дейности и подобряване на финансовото състояние, а основната й задача е да извърши необходимия анализ на ефективността на работните процеси в клиниките, отделенията, лабораториите, административно-стопанските структури и да представи проект на план за преструктуриране, включващ: обединяване на структури с дублиращи се дейности; разкриване на липсващи дейности; преструктуриране броя на болничните легла и персонала; определяне на площите и пространствата за отделните структури и реорганизация на административните дейности.  

В резултат от своята работа, комисията е изготвила проект на план за преструктуриране, който е разгледан на заседание на съвета на директорите, проведено на 14.09.2021 г. С решение на съвета на директорите е одобрена новата структура на лечебното заведение и е утвърдено ново щатно разписание. На изпълнителния директор е възложено да утвърди и новия правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение. Правилникът е утвърден и депозиран заедно с останалите изискуеми документи за издаване на ново Разрешение за осъществяване на лечебна дейност.

Ръководството на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД счита, че промяната в структурата и реорганизацията на работните процеси, наред с редица други мерки са необходими с цел оздравяване на лечебното заведение и подобряване на дейността му.

Сподели в: