Върни се горе

ОТНОСНО: Колективна молба от работещи в МБАЛ “Света Анна - Варна“ АД за увеличение на трудови възнаграждения

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДОКТОР ХРИСТОВ,

 

Министерството на здравеопазването има утвърдена Методика за образуване на разходите за персонал и работните заплати на медицинския и немедицинския персонал в държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ.

Основните принципи, залегнали в методиката са:

- Предоставяне на общи насоки на лечебните заведения,  относно начина на образуването на разходите за персонал, за да се предотврати неравномерното съотношение между възнагражденията в различните лечебни заведения и

- Недопускане на дискриминация или неравностойно третиране на персонала при определяне на размера на възнагражденията и гарантиране  справедливост и прозрачност при определянето на заплатите на работещите в лечебните заведения.

По последни данни, събрани в Министерството на здравеопазването към края на м. март 2022 г., трудовите възнаграждения на работещите лекари и медицински сестри в МБАЛ „Света Анна- Варна“ АД са, както следва:

Категория персонал

Средномесечна основна работна заплата, определена с договора

Средна месечна брутна работна заплата

Началници на отделения/клиники

1 290

3 309

Лекари със специалност

949

2 663

Лекари без специалност

 885

2 636

Лекари специализанти

 917

2 263

Главни/старши сестри

 840

2 302

Специалисти по здравни грижи

 750

2 236

 

В средната месечна брутна заплата са включени: разходи за основни заплати, разходи за допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер, разходи за платени отпуски и болнични за сметка на работодател, разходи за допълнителни трудови възнаграждения с непостоянен характер, съгласно Кодекса на труда, Колективния трудов договор или друга норма, допълнително материално стимулиране, допълнителни възнаграждения за диагностика, лечение и наблюдение на пациенти с  Covid -19, обезщетения по Кодекса на труда.

Въпреки, че е взето решение на общото събрание на акционерите за избор на нов съвет на директорите, дружеството към настоящия момент се управлява от освободения съвет на директорите.

Промяната в състава на съвета не е вписана в търговския регистър по партидата на дружеството, поради това, че от Община Варна, Община Ветрино и Община Аврен, като акционери, са подадени искове за отмяна на решението на общото събрание за избор на новия съвет на директорите.

Заведените съдебни искове са основание за спиране на регистърното производство в търговския регистър, което на практика блокира реализирането на взетото решение.

Към общините Варна, Ветрино и Аврен, от страна на Министерство на здравеопазването е отправена молба за преразглеждане на позицията им.

Сподели в: