Върни се горе

ОТНОСНО: Център за асистирана репродукция

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АПОСТОЛОВ,

 

С изменение и допълнение на Постановление № 25 от 9 февруари 2009 г. за създаване на Център за асистирана репродукция, в сила от 1 януари 2018 г., Центърът финансира 4 ин витро процедури с трансфер на свежи ембриони и 4 трансфера на размразени ембриони на едно лице (вкл. асистирана репродукция при наличие на индикации за доказано моногенно генетично заболяване или доказана балансирана хромозомна мутация при поне един от партньорите, а също и при жени с доказано онкологично заболяване на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т.6 от Правилник за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция).

Съгласно предоставена от Центъра за асистирана репродукция информация за дейностите през 2021 година:

- постъпили са 5 849 заявления за организационно и финансово подпомагане (през 2020 г. са постъпили 5 250 заявления) - увеличение с 11 % спрямо 2020 г.;

- издадени са 5 729 заповеди за организационно и финансово подпомагане  (през 2020 г. са издадени 5 379 заповеди) - увеличение със 7 % спрямо 2020 г.;

Броят на преминалите двойки през 2021 г. е увеличен с 3% спрямо 2020 г. (4 633 през 2021 г. спрямо 4 477 през 2020 г.), при което се потвърждава установената ежегодна тенденция на постоянен ръст – общо 15 % увеличение спрямо 2018 г.

Броят на ражданията през 2021 г. е 1 222 – увеличение с 3 % спрямо 2020 година.

Броят на родените деца през 2021 г. е 1 457 – увеличение с 5 % спрямо 2020 година.

Сподели в: