Върни се горе

Относно: Финансиране на национални програми за ограничаване на употребата на тютюневи и свързани с тях изделия, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

          УВАЖАЕМИ  ДОКТОР СИМИДЧИЕВ,

 

Предоставените средства по бюджета на Министерството на здравеопазването, съгласно чл.53, ал.3 от Закона за здравето не се посочват в Закона за държавния бюджет на Република България и постановленията за изпълнението на държавния бюджет на самостоятелен ред.

Средствата са включени в общия бюджет на Министерството на здравеопазването и се разходват по общия ред, в рамките на утвърдения за съответния период лимит за плащания.

Следва да се има предвид, че в съответствие с основните фискални правила и принципи, заложени в Закона за публичните финанси, всички приходи (в това число и приходите от акцизи върху тютюневите изделия и спиртните напитки), постъпващи в държавния бюджет не са целеви, а служат за покриване на разходите на държавните органи и бюджетни организации, в това число и на всички политики и програми финансирани чрез бюджета на Министерството на здравеопазването, утвърдени със Закона за държавния бюджет за съответната година.

В правомощията на министъра на здравеопазването, като първостепенен разпоредител с бюджет е да определя размера на средствата за изпълнение на дейностите по ограничаване на рисковите фактори, свързани с поведението – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и употреба на наркотични вещества, съобразно разходите, определени с бюджета на Министерството на здравеопазването за съответната година.

Министерството на здравеопазването ежегодно, в зависимост от приоритетите и утвърдения общ размер на бюджетните разходи, изготвя разпределение на средствата по национални програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества, както следва:

- осигурява средства за изпълнението на бюджетна програма „Намаляване търсенето на наркотични вещества“, в която се отчитат разходите за Националния център по обществено здраве и анализи за дейностите по Националната програма за изпълнение на Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците;

- финансира дейности  по Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести, които включват и дейности насочени към ограничаване на тютюнопушенето и алкохолизма.

За  2017 г. по бюджета на МЗ са разходвани средства по следните национални програми:

Национална програма за изпълнение на плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците – 160 000 лв.

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести – 200 000 лв.

За  2018 г. по бюджета на МЗ са разходвани средства по следните национални програми:

Национална програма за изпълнение на плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците -152 000 лв.

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести  - 190 000 лв.

За 2019 г. по бюджета на МЗ са разходвани средства по следните национални програми:

Национална програма за изпълнение на плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците -151 950 лв.

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести - 190 000 лв.

За  2020 г. по бюджета на МЗ са разходвани средства по следните национални програми:

Национална програма за изпълнение на плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците -160 000 лв.

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести – 190 000 лв.

За  2021 г. по бюджета на МЗ са разходвани средства по следните национални програми:

Национална програма за изпълнение на плана за действие на националната стратегия за борба с наркотиците - 160 000 лв.

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести – 190 000 лв.

В заключение отбелязвам, че не бихме могли да Ви представим данни за събраните на годишна база акцизи от тютюневи изделия и алкохолни напитки и съответно относителния дял от тях на изразходваните средства по национални програми.

Сподели в: