Върни се горе

Относно: Лошо състояние на водопитеен павилион и инхалационна площадка и парк с балнеолечебен комплекс Нареченски бани

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЖЕЛЯЗКОВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ГЮРЕВ, Г-Н ТАСЛАКОВ И  Г-Н ГЕОРГИЕВ,

 
Недвижим имот – парк с площ от 19 738 м2, находящ се в с. Нареченски бани, е включен в капитала на „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс“ /СБР-НК/ ЕАД като правоприемник на активите и пасивите на бившия СКК „Нареченскй бани“. В парка са разположени и упоменатите в питането инхалационна площадка, Водопитеен павилион със застроена площ от 75 кв.м. – едноетажен, масивен, както и помпена станция в земята. Предвид което съгласно чл. 2, ал. 4 от Закона за държавната собственост същите не са държавна собственост, а частна /корпоративна/.
По информация от дружеството от момента на създаването си същото полага всички възможни грижи за стопанисването и управлението на имотите, включени в неговия капитал, включително за имотите, находящи се в с. Нареченски бани. Парковото пространство и инхалационната площадка се използват от служители и пациенти на лечебното заведение за осъществяване на лечебни процедури. Същевременно, предвид площта на парка и предназначението му за обществено ползване, същият се използва свободно от жителите и гостите на града. Поради това през годините са търсени възможности за колаборация и сътрудничество, както с други лечебни заведения на територията на с. Нареченски бани, така и с кметството на с. Нареченски бани за  поддържането на парка в добро състояние.
През 2020 г. е инициирана и проведена среща между директора на СБР-НК ЕАД, филиал Нареченски бани, управителя на СБР „Св. Богородица“ и кмета на с. Нареченски бани, на която е постигнато съгласие всяка от заинтересованите страни да полага грижи за поддръжката на парка и различните алеи от парка, като държавното лечебно заведение и до днес стриктно спазва своите ангажименти. Именно това е и причината, 1/3 от площта на парка да е в добро състояние.
За адекватното стопанисване и поддръжка на парка и неговата инфраструктура, модернизиране и реконструкция на съществуващите настилки, осветление, съоръжения и сгради, в т.ч. и водопитейния павилион, са необходими значителни финансови средства, с които дружеството не разполага. Имотът е с изключително голяма площ, а лечебното заведение не разполага нито с достатъчно финансов ресурс, нито с човешки ресурс за поддръжката на парка и намиращите се в него съоръжения и сгради. В тази връзка следва да се има предвид, че предметът на дейност на СБР-НК ЕАД е осъществяване на болнична помощ и основният ресурс на болницата е насочен именно към осъществяването на лечебни процедури и модернизиране на сградния фонд на СБР-НК ЕАД, филиал Нареченски бани, където се извършва основната лечебна дейност.
Предвид изложените причини, ръководството на лечебното заведение полага усилия за търсене на възможности за съвместно сътрудничество както с кметството на с. Нареченски бани, така и с Община Асеновград. В края на месец юни 2023 г. e проведена работна среща между тях, на която отново са обсъдените възможностите за сътрудничество за поддръжката и стопанисването на парка и съоръженията, намиращи се в него, включително възможностите за местно и европейско финансиране. 
Към настоящия момент лечебното заведение предстои да кандидатства за финансиране по Програма „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“, за периода 2021 - 2027 г. Възможностите, които предоставя Програмата, биха били предпоставка за изготвяне на концепции за интегрирани териториални инвестиции относно разглежданите имоти и съоръжения, както и възможност за финансиране на тези дейности.
В допълнение на гореизложените обстоятелства, следва изрично да се отбележи, че СБР-НК ЕАД, в качеството си на собственик на имота, ежегодно и надлежно заплаща всички дължими данъци и такси за притежавания имот, както и извършва и значителни разходи за неговото стопанисване и поддръжка.
Отчитайки значимостта на парка за местните жители и гости на курортното селище, както и предназначението му за обществено ползване, то община Асеновград и другите ползватели на парковото пространство също би следвало да окажат нужното съдействие за поддръжка на парка в добро състояние и да положат нужната грижа, както винаги се е стремяло да прави през годините СБР-НК ЕАД и неговите служители.

Сподели в: