Върни се горе

Относно: Недостиг на съществуващите програми за лечение, психо-социална рехабилитация и ресоциализация на зависимите от наркотици

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАРКОВ,

 

През 1995 година  към Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм (ДПБЛНА) е открита първата програма за лечение на зависими пациенти. Към момента в страната работят 30 програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди с 4 144 разрешени места.

В тези програми има 984 свободни места.

Психо-социалната рехабилитация се осъществява чрез извънболнични програми за дневни грижи, дневни центрове за психо-социална рехабилитация тип „Терапевтична общност“, модел „Минесота“ и други. Дейностите се осъществяват от Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм, Центрове за психично здраве и неправителствени организации, получили съгласие за осъществяване на програми.

Към момента функционират 14 програми, получили съгласие за осъществяване на психо-социална рехабилитация по Наредба № 8  от 27 юни 2018 г. за дейностите по здравно консултиране, профилактични прегледи и изследвания на лица,  навършили 16 години.

Изпълнението на Плана за действие към Националните стратегии за борба с наркотиците се финансира от държавния бюджет в рамките на бюджетите на съответните институции, от средства по делегирани от държавата дейности с натурални и стойностни показатели, средства отпуснати от общинските бюджети и по програми на други министерства и ведомства.

В новата Националната стратегия за борба с наркотиците /2020-2024г./, отчитайки ситуацията и с оглед  даване приоритет за развитие на лечебната и психо-социалната дейност и преодоляване недостига на програми за лечение и психо-социална рехабилитация се дава възможност за откриване на нови и увеличаване броя на  участващите в тях. Предвидено е и повишаване качеството на услугите чрез обучения и продължаваща квалификация на експертите, работещи в програмите.

За тази дейност са заложени 5 458 458 лв. за периода на изпълнение на стратегията.

Относно закупуване на необходимото оборудване за идентифициране на нови психоактивни вещества Ви информирам, че към момента в лабораториите към Научно изследователски институт по криминалистика и криминология (НИКК) и Военно медицинска академия (ВМА) се извършват изследвания на биологични проби за наркотици.

В новата стратегия е предвидено закупуване на аналитична апаратура, която да повиши технологичния капацитет на токсикохимичните лаборатории на Военно медицинска академия на стойност 220 000 лв.

Предвидено е  също закупуване на нов преносим анализатор за определяне наличието на наркотици и упойващи вещества в слюнчени проби и консумативи за него за лабораторията към Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм  на стойност  91 650 лв.

Предвидено е още въвеждане на нови технически средства за нуждите на Агенция „Митници“ и поддържане на вече съществуващите такива на стойност 18 406 000 лв.

Надяваме се необходимите средства за осъществяване на дейностите, предвидени в  Националната стратегия за борба с наркотиците да бъдат осигурени в пълен размер, за да изпълним заложените показатели в стратегията.

Сподели в: