Върни се горе

ОТНОСНО: продължаващите проблеми, свързани със структурата и организацията на работата в Районните здравни инспекции

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ  ПРОФ.  КЛИСАРОВА, ДОЦ. ЙОРДАНОВ  И Д-Р ТИМЧЕВ,

 

При разпределението на бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. по второстепенни разпоредители с бюджет, на всички 28 Регионални здравни инспекции беше предвидено увеличение на средствата за персонал от 1 януари 2018 година до края на календарната година в размер на 18%. Тенденцията за увеличаване на възнагражденията на работещите в Регионалните здравни инспекции е устойчива и през 2019г. и в съответствие с политиката по доходите на правителството, в проекта на бюджет на Министерството на здравеопазването за 2019 г. е предвидено увеличение на разходите за персонал с 10 на сто.

Увеличението на основните месечни заплати на служителите от държавната администрация е регламентирано в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и предвижда увеличение на основните месечни заплати да се извършва за всички служители в администрацията, в зависимост от поставената годишна оценка за изпълнението на длъжността през предходната календарна година, в процентно съотношение до 15 процента в зависимост от поставената оценка на служителя.

По отношение на въпроса, дали има окончателна визия за нов устройствен правилник на РЗИ, предвижда ли се закриване на лаборатории и поредно съкращаване на експерти и специалисти по места, бих желал да Ви информирам, че се работи  за оптимизиране на разходите и бизнес процесите без това да се отрази на качеството на извършваната дейност. В течение на годината бяха проведени срещи с представители на всички регионални здравни инспекции, на които се очертаха основни проблеми, чието решаване ще се търси в оперативен план след съгласуване.

Бих желал да Ви уверя, че промени в структурата и организацията на работата на РЗИ ще се реализират единствено в условия на конструктивен диалог и обсъждане, без това да окаже негативно въздействие върху служителите в съответните административни звена и върху ефективността на тяхната работа.

Сподели в: