Върни се горе

ОТНОСНО: относно необходими спешни мерки за държавните центрове по хемодиализа

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ  ПРОФ.  КЛИСАРОВА, ДОЦ. ЙОРДАНОВ  И Д-Р ТИМЧЕВ,

 

В края на 2017 г. в страната има 3627 пациенти на поддържащо лечение с хемодиализа и 136 пациенти на перитонеална диализа или общо 3763 пациенти (1956 мъже и 1807 жени). Процедурите се осъществяват в 80 диализни структури, като 60 от тях са разкрити в  държавни или общински болници, а останалите 20 са или отделения в частни лечебни заведения за болнична помощ или самостоятелни лечебни заведения по смисъла на чл. 28а от Закона за лечебните заведения.

Законът за лечебните заведения  в разпоредбата на чл. 100, ал.1 предоставя възможност на държавата и общините да финансират държавните или общинските лечебни заведения чрез целеви субсидии, одобрени със Закона за държавния бюджет и с общинските бюджети. Съгласно чл.55, ал.2 от Постановление на Министерски съвет № 332 от 22.12.2017г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г., Министерството на здравеопазването може да предоставя целево средства за капиталови разходи на държавни лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала.

Имайки предвид необходимостта от подобряване на материално-техническата база  за диализната дейност, министерството е предвидило през 2018 г.  капиталови средства в размер на  4 890 000 лв. за закупуване на апаратура за хемодиализа,  водоочистващи системи и хемодиализни легла, общо за 29 държавни лечебни заведения – търговски дружества,    в т.ч за 7 лечебни заведения са предвидени и средства за основен ремонт на отделенията по хемодиализа, общо в размер на 891 000 лв.

Специално за МБАЛ „Св. Петка“ АД, гр. Видин са отпуснати 180 000 лв. за закупуване на нови хемодиализни апарати, една водоочистваща система и нови хемодиализни легла.

В рамките на възможностите по бюджета на Министерство на здравеопазването за съответната година търсим ефективни подходи и възможности за поетапно подобряване на материалната база в лечебните заведения  - държавна собственост. За тази цел ще се търсят и възможности за усвояване на европейски средства и фондове.

Сподели в: