Върни се горе

Относно: Проблеми с осигуряването на кръв и кръвни продукти за кръвопреливане при хирургични интервенции

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЖЕЛЯЗКОВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕНЧЕВА, 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАХАЕВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

Във връзка с постъпилия въпрос, относно проблеми с осигуряването на кръв и кръвни продукти за кръвопреливане при хирургични интервенции, бих желал да Ви информирам за следното:
Част от дейността на Национален център по трансфузионна хематология(НЦТХ) и съответния Регионален център за трансфузионна хематология(РЦТХ) е осигуряване на кръв, кръвни съставки и кръвни биопрепарати за лечебните заведения в териториалния обхват на дейност на центъра.
В изпълнение на разпоредбите на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането лечебните заведения за болнична помощ, намиращи се на територията на област, в която има открит Център по трансфузионна хематология се снабдяват с диагностицирана и преработена кръв и кръвни съставки от този Център.
По този начин се постига качествена и сравнително достатъчна трансфузионна терапия.
Независимо от усилията на екипите на трансфузионната система за осигуряване на достатъчни като количество и с качество отговарящо на стандарта кръвни съставки, необходимости от тях съществуват.
По отношение трансфузионната терапия на болни с елемент на спешност и съобразявайки се със спецификата на заболяванията на болните хора от клиниките по онкохематология за възрастни и деца, родилните клиники, клиниките по неонатология, по изгаряния и др., с тежестта и протичането им, евентуалните усложнения и значимостта на регулярното и оптимално трансфузионно лечение с кръвни съставки, НЦТХ и РЦТХ успяват да осигурят на оптимално, като срок и достатъчно, като количество трансфузионно лечение.
Мисията на Национален център по трансфузионна хематология и Регионалния център по трансфузионна хематология е чрез дейностите си да спомогнат за изграждане на трайно позитивно отношение сред обществеността към доброволното и безвъзмездно кръводаряване.
За радост, сред кандидат – кръводарителите  се увеличава броят на младите, добре образовани хора, които активно се организират за съвместната работа с Национален център по трансфузионна хематология и Регионалния център по трансфузионна хематология. В по-голямата си част кръводарителите даряват за пореден път. Радостен факт е увеличаването през годините на дарилите за първи път.
В потвърждение на това, е увеличението, в сравнение с 2022 г., на броя кръводарители в структурите на трансфузионната система в страната с около 4%, а в Национален Център по трансфузионна хематология – приблизително със 17 %.
В изпълнение на поставената дългосрочна цел се организират и провеждат различни информационно-разяснителни кампании за промоция на безвъзмездното и доброволно кръводаряване. С различни други послания НЦТХ и РЦТХ се стараят да спечелят нови партньори в подкрепа на каузата за доброволно кръводаряване.
С помощта на актуални публикации на сайта на НЦТХ, както и с подходящи медийни изяви се дава възможност на гражданите да имат пряк достъп до въпроси свързани с кръводарявето и да разполагат с точна информация за всички възможности да дарят кръв в столицата и в страната.
Разработени и отпечатани са актуални промоционни материали-банери, постери, флаери, стикери, благодарствени грамоти, плакети и др., с помощта на които се провеждат предварителните информационни кампании за насърчаване на кръводаряването и се изразява признателност към кръводарителите.
Решението на кръводарителя да бъде такъв, остава хуманен и доброволен акт на милосърдие и човешка солидарност.

Сподели в: