Върни се горе

Относно: Осигуряване на допълнителна линейка и спешен екип във филиала за спешна помощ в гр. Полски Тръмбеш

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО ДИМОВА,

 

Дейностите по оказване на спешна медицинска помощ са регламентирани с нормативната уредба на Република България – Закон за лечебните заведения, Закон за здравето и нормативните актове по прилагането им, включително и медицински стандарт „Спешна медицина“. 
По повод на въпроса Ви беше извършен обстоен анализ на дейността на Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ Велико Търново и неговия филиал за спешна медицинска помощ /ФСМП/ в гр. Полски Тръмбеш, който   налага следните изводи:  
Към ЦСМП  Велико Търново функционират  7 филиала, разположени в градовете Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов и Стражица.

ФСМП Полски Тръмбеш обслужва населението от 10 910 души в Община Полски Тръмбеш. Ежедневно работят по един мобилен и един стационарен екип. ФСМП Полски Тръмбеш разполага с една оборудвана линейка за обезпечаване на спешността в общината. Кадровият състав на филиала е четирима лекари, пет медицински фелдшери, един специалист по здравни грижи (медицинска сестра), две акушерки,  шест шофьори на линейки и един санитар.
 
От осигурения щат за ФСМП  Полски Тръмбеш 1 лекарска длъжност е трайно незаета.
 
Средната отдалеченост на ФСМП Полски Тръмбеш до населените места в общината е 10.43 км.
 
Пациентите, които се нуждаят от хоспитализация се настаняват в МБАЛ Бяла – на 34 км. от най- отдалеченото населено място в общината (Стефан Стамболово) или в МОБАЛ Велико Търново – на 65 км. от най-отдалечените населени места (Масларево и Вързулица), където се настаняват тежките случаи и пострадали при ПТП, нуждаещи се от интензивно лечение, родилки и хирургични случаи. При необходимост от повече спешни екипи, например при ПТП, към ФСМП Полски Тръмбеш се насочва екип от ФСМП  Велико Търново.
Времето за достъп на екип от ФСМП Полски Тръмбеш до най-отдалечените места в общината е 20 минути.

През цялата 2022г. ФСМП Полски Тръмбеш е осъществил 2555 бр. повиквания на адрес и 994 амбулаторни прегледа. През 2022г. средната годишна натовареност на един екип е бил 1.75 за повиквания и 0,6 амбулаторни прегледа за 12-часово дежурство.
 
От началото на 2023г. до момента са възложени и изпълнени 1380  повиквания за община Полски Тръмбеш. За същия период са осъществени 609 амбулаторни прегледи на пациенти в спешния сектор на ФСМП Полски Тръмбеш. За 2023г. до настоящия момент средната натовареност на един екип е 1,62 повиквания и 0,8 амбулаторни прегледа за 12-часово дежурство.

По отношение на осигуряването на медицинска помощ за населението на община Полски Тръмбеш следва да бъде отбелязано и  наличието на девет регистрирани практики за първична извънболнична медицинска помощ на територията на общината, които съгласно договора им с НЗОК са задължени да осигуряват 24-часов достъп до медицински грижи на своите пациенти, включително чрез договори с други лечебни заведения или нает допълнителен медицински персонал.

На въпроса Ви за увеличение на трудовите възнаграждения на работещите във филиала:
От 2018г. трудовите възнаграждения във ЦСМП Велико Търново, в това число ФСМП Полски Тръмбеш са увеличавани 7 пъти.Само през 2022г. заплатите са увеличавани двукратно - през м.май средно със 17,4% и през м. декември средно с 23,3%.
От подробно изложения анализ на дейността на ФСМП  Полски Тръмбеш е видно, че натовареността и обема дейност на екипите е такава, че необходимостта от още една линейка с екип към нея във филиала за спешна помощ в гр. Полски Тръмбеш на този етап следва да бъде внимателно оценена, особено в ситуацията на траен недостиг на медицински специалисти на територията на областта и общината. 

 

Де

Сподели в: