Върни се горе

Относно: Продажба на „вилата на управителя“- недвижим имот, собственост на “Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания /СБПЛРПФЗ/ „Света Петка Българска“ ЕООД, гр. Велинград

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЖЕЛЯЗКОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАСЛАКОВ,

СБПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД, гр. Велинград, е лечебно заведение – търговско дружество със 100 на сто държавно участие в капитала, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването. Обявеният за продажба недвижим имот представлява :    Двуетажна масивна жилищна сграда /вила на управителя/ с площ по нот.акт 117.кв.м., находяща се в гр. Велинград.
Дружеството се легитимира като собственик на недвижимия имот с нотариален акт.
След взимане на решение за продажба от ръководството на болницата, поради отпаднала необходимост, е възложено от лечебното заведение да бъде извършена пазарна оценка на имота от независим лицензиран оценител, която е на стойност 40 900 лв. без ДДС или 49 080 лв. с ДДС. Към оценката е приложен и снимков материал, от който е видно, че сградата е в много лошо техническо състояние. Видно от писмото на управителя на лечебното заведение, сградата е построена през 1938г., като е ремонтирана само покривната конструкция, външно измазана, със сменена дограма, но вътре в етажите състоянието на сградата е било крайно незадоволително /съгласно приложен снимков материал/. В писмото не се посочва кога са извършвани ремонтните дейности. В доклада на независимия оценител е посочено, че тези дейности са извършени през 2012г.
По тази оценка и представените документи от лечебното заведение, Министерство на здравеопазването е изготвило доклад и проект на Решение на Министерски съвет, с което да се даде съгласие за продажба на имота, тъй като същият е в т. нар. „забранителен списък“. След издаване на Решението на Министерски съвет, лечебното заведение е започнало процедура по продажба чрез електронен търг. Търгът е спечелен от физическо лице за сумата от 51 125 лева с ДДС.
След публикациите в медиите, от извършена веднага проверка на място на 19.09.2023г. е установено,че сградата е във видимо добро състояние и същото е различно от това, което е представеното в материалите по процедурата за продажба. Най-съществено е разминаването в снимковия материал на вътрешната част на сградата. За проверката е съставен и констативен протокол. Предвид констатираното, със Заповед № 423/20.09.2023г., управителят на  СБПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД, гр. Велинград е прекратил процедурата по провеждането на електронен търг. За констатираното несъответствие по представените в министерството документи и реалното фактическо състояние е сезирана прокуратурата с писмо до Главния прокурор на Република България.
 

Сподели в: