Върни се горе

Относно: Критериите за провеждане на конкурс за избор на управител на „Комплексен онкологичен център - Шумен“ ЕООД и за функциите на министъра на здравеопазването при осъществяване на контрол за изпълнение на изискванията на Закона за лечебните заведения

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕШЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Комплексният онкологичен център е лечебно заведение по Закона за лечебните заведения, което осъществява дейност след издадено разрешение от министъра на здравеопазването.

Със закона са определени дейностите, които комплексният онкологичен център може да извършва, структурата на центъра и изискванията, на които трябва да отговаря ръководителят на лечебната дейност.

Съгласно чл. 26б, ал. 2 от Закона за лечебните заведения лечебната дейност в комплексния онкологичен център се ръководи от лекар с призната специалност по онкология или медицинска онкология и с квалификация по здравен мениджмънт. Същото лице утвърждава и правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение. Законът не предвижда изисквания за управител на комплексен онкологичен център, а за лицето, което ръководи лечебната дейност. Изискванията към управителните органи на лечебните заведения, определени в чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения не се отнасят за комплексния онкологичен център и това е посочено в чл. 63, ал. 5 от Закона за лечебните заведения.

„Комплексен онкологичен център - Шумен“ ЕООД е публично предприятие със 100 на сто общинско участие в капитала, в което правата на собственост се упражняват от Общински съвет Шумен.

В съответствие с чл. 68 и чл. 69, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия общинският съвет е органът, който определя условията и реда за номиниране на кандидати за членове на органите за управление и контрол на общинските публични предприятия и определя публично оповестени правила за провеждане на конкурсите. Министърът на здравеопазването не е законово овластен да се намесва при упражняване на това правомощие на общинските съвети.

Съгласно Закона за лечебните заведения промяната на управител на лечебно заведение се отразява в регистъра на лечебните заведения, получили разрешение за лечебна дейност, воден в Министерство на здравеопазването. При тази административна процедура Министерство на здравеопазването извършва проверка за изпълнение на изискванията на Закона за лечебните заведения. Предвид това, че законът не поставя изисквания за управител на комплексен онкологичен център, Министерството на здравеопазването проверява определено ли е лице, което да ръководи лечебната дейност и отговаря ли то на изискванията, определени в закона.

Сподели в: