Върни се горе

Относно: възможност за отпускане от държавата на допълнителни средства за третиране срещу комари в крайдунавските общини

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ЧАКЪРОВ,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. АНГЕЛОВ,  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Ежегодно редица общини информират Министерството на здравеопазването за недостиг на финансови средства за предприемане на своевременни и адекватни мерки за обработка срещу комари.

Министерството на здравеопазването не е ангажирано финансово с извършването на дезинсекционни дейности, не планира средства за извършването им и не разполага със специализирани структури за целта. Въпреки това в периода 2020-2023 година кандидатства за финансиране от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия от Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. Тази мярка е предприета с цел именно осигуряване на интергиран подход за провеждане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации и включва извършването на обработки на биотопи, които не са обхванати от общините.

С Решение № 293 от 12 април 2023 г. Министерският съвет е одобрил финансиране за Министерството на здравеопазването в размер на 2 500 000 лв. за организиране и прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации през 2023 г.

Със Заповед № РД-01-234 от 21.04.2023 г. е възложено на директорите на регионалните здравни инспекции да организират на територията на съответна област прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации през 2023 г. с оглед на превенция на риска от бедствия и ограничаване на рисковете на общественото здраве. Средствата в размер 2 500 000 лв. са предназначени за извършване на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации върху приблизително 631 527,71 дка площ или на 1 977 биотопа.

В определените площи не са включени площи, които са обработени или предстои да бъдат обработени през 2023 г. от други институции, стопанисващи общински площи.

През месец януари 2023 г. Министерство на здравеопазването с писмо до Министерство на финансите е предложило да се осигури целево отпускане на финансови средства от държавния бюджет на общините за предприемане на действия по навременно организиране и прилагане на координирани дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации в биотопите в цялата страна, независимо от тяхната собственост, с оглед превенция на риска от бедствия и ограничаване на рисковете за общественото здраве.

Уверявам Ви, че Министерство на здравеопазването, в рамките на своите нормативно определени правомощия, ще продължи да съдейства за постигането на интегриран подход и координиране на действията между заинтересованите страни за опазване на общественото здраве.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

В изпълнение на Решение № 293 от 12 април 2023 г. на Министерският съвет, с което е  одобрено финансиране за Министерството на здравеопазването в размер на 2 500 000 лв. за организиране и прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации през 2023 г., са предприети действия от страна на РЗИ за стартиране на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки.

За 7-те области по поречието на река Дунав (Видин, Враца, Велико Търново, Плевен, Монтана, Русе и Силистра) са стартирани процедурите през месец май, като до момента само РЗИ Силистра има сключен договор от 01.06.2023 г. и дезинсекционните дейности (ларвицидна и имагоцидна обработка на биотопи) са стартирали, като последната обработка е била извършена на 22.06.2023 г.

Обществените поръчки, обявени от РЗИ Враца, Плевен, Монтана и Русе са на етап сключване на договор след изтичане на срока за обжалване на решението за избор на изпълнител (Враца и Русе -29.06.2023, Плевен и Монтана – 30.06.2023 г.).

За обществените поръчки обявени от РЗИ Видин и Велико Търново има подадени жалби срещу решението за избор на изпълнител и договори ще бъдат сключени след приключване на производството по обжалване.

Сподели в: