Върни се горе

Относно: Изграждане на Национален протонен център

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТКОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
                          
Благодаря Ви г-н  Петков, че сте запознат с проекта за изграждане     на    Националния  протонен  център  с фокус  върху лечението на деца и оценявате  усилията на настоящото ръководството на Министерство на здравеопазването  за изпълнението на този проект.
Искам да Ви уверя, уважаеми народни представители, че както този проект, така и детското здравеопазване са  изключителен приоритет в работата на министерство на здравеопазването.
Изграждането на Националния център за лъчелечение с протонна терапия, с фокус върху лечението на деца бе Компонент 2 от Инвестиция   „Модернизиране на болничните заведения“ от Плана за възстановяване и устойчивост  с общ бюджет от 349 127 763 лв. без ДДС (418 953 315 лв. с ДДС). Това е най-голямата инвестиция в сектора на здравеопазването с бенефициент Министерство на здравеопазването, одобрена и предвидена за финансиране от ПВУ. 
Във връзка с  подготовката за изменението на ПВУ,  Министерство на финансите поиска с писмо  № 91-00-394/25.07.2023 г. от всички отговорни ведомства да направят предложения за промени. В отговор  с писмо № 04-20-187/01.08.2023г., Министерство на здравеопазването изпрати информация за констатирани рискове при някои от инвестициите. 
В изпратената до МФ информация, в обхвата на констатираните рискове не попада изпълнението на Компонент 2 „Изграждане на капацитет за прилагане на най-съвременни методи за лечение на онкологични заболявания в България чрез създаване в гр. София на Национален център за лъчелечение с протонна терапия, с фокус върху лечението на деца“. 
На 27.09.2023г. Министерският съвет взе решение за отпадане на Компонент 2 „Изграждане на капацитет за прилагане на най-съвременни методи за лечение на онкологични заболявания в България чрез създаване в гр. София на Национален център за лъчелечение с протонна терапия, с фокус върху лечението на деца“ (с бюджет от 157 443 419 лв., без ДДС) от Инвестиция   „Модернизиране на болничните заведения“ от ПВУ поради  това, че  той се движи с около година закъснение. Има стриктна дата - края на 2026 г., за завършване на всички проекти, които ще се финансират по Плана за възстановяване и устойчивост. Проектът за протонния център е сложен и рискът да не се реализира дотогава е голям.
Уважаеми народни представители, подчертавам още веднъж пред Вас  изключителната важност на този проект и готовността ни да направим всичко възможно, отказвайки се от европейското финансиране за протонен ускорител,  той да бъде реализиран със средства от националния бюджет.
С  моя Заповед  № РД-02-296/06.10.2023 г. е създадена работна група с председател заместник-министър проф. Илко Гетов, имаща задача в спешен порядък да изготви доклад, съдържащ: анализ и обосновка на   необходимостта и ползите от изграждане на Център за лъчелечение с протонна терапия с фокус върху лечението на деца, с национално значение; предложение за организационната му структура; ориентировъчен разчет на необходимите разходи за неговото изграждане; информация за очаквания обем дейност на центъра, в това число очакван брой пациенти и ориентировъчен размер на разходите за лечение, в случай, че същите се осигуряват от  Националната здравноосигурителна каса.
 

Сподели в: