Върни се горе

Относно: Липсата на лекари и финансиране за новия болничен комплекс към "МБАЛ "Св. Пантелеймон"- Ямбол" АД, гр. Ямбол

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

 
С Решение № 266 от 09.05.2019 г., изменено с Решение № 805 от 27.12.2019 г.,  Министерският съвет е дал съгласие за увеличаване на дяловото участие на държавата в капитала на МБАЛ „Свети Пантелеймон” АД, гр. Ямбол, за периода 2020 – 2022 г., с парични вноски с размер до 27 млн. лв., като средствата са предназначени за изграждане на нов болничен блок. 
С Решение на Министерски съвет № 1058 от 21.12.2022 г. се даде съгласие държавата да увеличи дяловото си участие в капитала на „МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Ямбол“ АД, гр. Ямбол, чрез парична вноска в размер 3 818 230 лв., за изпълнение на непредвидени строително - монтажни работи, възникнали в хода на изграждането на новия болничен блок. 
Понастоящем, Министерство на здравеопазването е предприело съответните законови действия за осигуряване на средства в размер на 44 332 000 лева, за увеличаването на акционерното участие на държавата в капитала на търговското дружество, предназначени за:

•    „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура за образна диагностика за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон - Ямбол“ АД, гр. Ямбол“, с прогнозна стойност в размер на 9 028 890,00 лв.  с ДДС;  
•    „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ - Ямбол“ АД, гр. Ямбол“, с прогнозна стойност в размер на 8 870 760,00 лв. с ДДС;
•    „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинско и немедицинско оборудване за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ - Ямбол“ АД, гр. Ямбол“, с прогнозна стойност в размер на 17 096 982,00 лв.  с ДДС,
•     9 336 002,00 лв. - за  индексиране на цената на договор РОП № 07 от 22.02.2021 г., съгласно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерския съвет      № 290 от 27 септември 2022 г. 
МБАЛ „Св. Пантелеймон” Ямбол е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон, в което държавата притежава 96,17 % от капитала, а неговото оперативно управление е поверено на избраните ръководни органи. Същото се управлява от съвет на директорите, избран от общото събрание на акционерите, в чийто правомощия е оперативното управление и предприемането на действия за кадрово обезпечаване на медицинската дейност на лечебното заведение. 
По информация от дружеството, към момента болницата разполага с 97 лекари, 164 професионалисти по здравни грижи, 130 санитари и 64 души друг персонал. През последната година са постъпили 11 лекари, а напусналите са 6. Ръководството категорично отхвърля твърденията за масово напускане на медицински специалисти и обръща внимание, че върху текучеството на персонала въздействат редица фактори. 
Обезпечаването на дейността с необходимия брой медицински специалисти е приоритет при управлението на болницата, за което се води целенасочена политика.  След предприети действия от страна на ръководството през 2022г. болницата е одобрена за база за следдипломно обучение на лекари за нови специалности, периодично се обявяват конкурси за свободни работни места за лекари и професионалисти по здравни грижи. Като допълнителни стимул за привличане и задържане на медицински специалисти болницата предлага осигуряване на безплатно жилище за лекари от други населени места или изплащане на средства за наем на такива, заплащане на семестриални такси за обучение на професионалисти по здравни грижи, работещи в лечебното заведение. Утвърдена практика е възможностите за работа в лечебното заведение да бъдат презентирани при дипломиране на новозавършили лекари и професионалисти по здравни грижи.
 

Сподели в: