Върни се горе

Относно: Лечебни заведения за болнична помощ в област Ловеч

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АНАСТАСОВА 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ са самостоятелни юридически лица - търговски дружества с над 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала, работят в условията на оперативна самостоятелност и се управляват и представляват от ръководните си органи – съвет на директорите/управител, в чиито правомощия е определяне нивата на основните възнаграждения на различните категории персонал, видовете и размера на допълнителните възнаграждения, социалните плащания и др.  

В Колективния трудов договор (КТД) за отрасъл „Здравеопазване“ са договорени основни месечни заплати по категории персонал, които са според спецификата на лечебното заведение и се прилагат в зависимост от финансовото състояние на конкретното лечебно заведение.

В Министерството на здравеопазването се събират и обработват ежемесечни отчети за наети лица, разходи за персонал и средномесечни възнаграждения по категории наети лица от общинските и държавните лечебни заведения за болнична помощ, като не постъпва информация относно възнагражденията на персонала в частните лечебни заведения за болнична помощ.

Последните отчетни данни са за месец май 2023 година.     

Съгласно представената информация от държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ в област Ловеч единствено в СБАЛББ Троян  е отчетено частично достигане на нивата на основните заплати.  В останалите лечебни заведения на територията на област Ловеч, болниците в Ловеч,  Луковит, Троян и Тетевен все още не са достигнати нивата на договорените с КТД основни заплати.

За месец май 2023 г. от лечебните заведения в област Ловеч, две болници - МБАЛ Ловеч и МБАЛ Тетевен, са отчели разходи за допълнително материално стимулиране.

Приходите на лечебните заведения за болнична помощ се формират основно от постъпления от НЗОК и са в зависимост от изработената дейност по клинични пътеки и амбулаторни и клинични процедури през съответния месец.

Министерство на здравеопазването субсидира държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ за извършване на определени видове лечебна дейност, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, въз основа на договор и в рамките на средствата за тези дейности по бюджета на министерството, по реда на Наредба № 3 от 5.04.2019 г.  

Субсидията, която Министерство на здравеопазването превежда на лечебните заведения е за извършена и отчетена дейност, както и на база общ финансов ресурс за дейности от обхвата и по реда на наредбата.

Допълнително с приети през 2023 г. изменения в Закона за лечебните заведения и Закона за здравното осигуряване се дава възможност за предоставяне на допълнителни средства за болниците, включително за персонал.

С новата ал. 5б на чл. 106а в ЗЛЗ са определени лечебни заведения, които могат за бъдат субсидирани за поддържане готовността им за оказване на медицинска помощ при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, включително основно за осигуряване на трудови възнаграждения на персонала и на оперативни разходи. В тази връзка е изготвена Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2019 г., с която е определен реда за сключване на договорите/анексите, а именно в 30-дневен срок от обнародването на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., в случай че в същия са предвидени средства по бюджета на МЗ за тези дейности. Договорите/анексите са със срок на действие от 25 януари 2023 г. до 31 декември 2023 г.

МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД гр. Ловеч попада в обхвата на лечебните заведения по чл. 106а, ал. 5б от ЗЛЗ. След обнародването на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и в случай, че в същия са предвидени средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за тези дейности, ще бъде сключен анекс към договора за субсидиране за 2023 г.

По отношение обезпечаването на лечебните заведения с кадри и  възнагражденията на работещите в тях, следва да се има предвид, че с промените   в Закона за здравното осигуряване от 2023 г., (нови ал. 3б и 3в към чл. 55) се залага ангажимент в Националните рамкови договори да бъдат включени изисквания относно основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти, работещи в лечебни заведения за болнична помощ в изпълнение на договори с НЗОК, които са не по-малко благоприятни от предвидените в колективен трудов договор в отрасъл "Здравеопазване", както и методика за финансиране  на медицински персонал в лечебни заведения, които извършват медицински дейности в отдалечени, труднодостъпни райони или единствени изпълняват съответната дейност в общината, както и в лечебни заведения за болнична помощ, определени като приоритетни по утвърдени критерии. Предстои посочените изисквания да бъдат въведени с подписване на рамковия договор за медицински дейности за 2023 г.

Министерството на здравеопазването отчита факта, че болничните лечебни заведения в област Ловеч изпитват затруднения в осигуряването и задържането на медицински персонал. В тази връзка се провеждат обсъждания с цел създаване и на допълнителни възможности за осигуряване на дейността на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД гр. Ловеч с персонал, който да гарантира качествено и навременно обслужване на населението в тази област.

Сподели в: