Върни се горе

Относно: Грижи за децата с хронични заболявания в здравните кабинети


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАНДОВА,   
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Съгласно чл. 120, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето, след последното изменение от 2019 г. на разпоредбата, здравните кабинети в детските градини и училищата осъществяват дейности по подпомагане процеса на наблюдение и лечение на деца с хронични заболявания, назначено от лекар от лечебно заведение, което осъществява диспансерно наблюдение на съответното хронично заболяване. Посочената дейност е въведена императивно с цитираната законова разпоредба и здравните кабинети в детските градини и училищата, съответно медицинските специалисти, които работят в тях, са задължени да я осъществяват на посоченото законово основание. В тази връзка не би следвало да има риск за здравето на децата с хронични заболявания по време на престоя им в детското заведение и училището, на територията на които функционира здравен кабинет.


Професионалните дейности, които медицинските сестри могат да извършват по назначение или самостоятелно, са нормативно определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, след съгласуване с Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Така например, една от дейностите, която се извършва самостоятелно от медицинските сестри, но по назначение от лекар, е осъществяване на различни манипулации.
По отношение обучения за повишаване на професионалната квалификация на медицинските специалисти в здравните кабинети следва да се отчитат разпоредбите на чл. 182 от Закона за здравето, съгласно които медицинските специалисти повишават професионалната си квалификация чрез продължаващото медицинско обучение, организирано и координирано от съсловните им организации. Законово регламентирания ред за повишаване на професионалната квалификация чрез продължаващо медицинско обучение се прилага и по отношение на медицинските специалисти, обслужващи здравните кабинети в детски градини и училища. При упражняване на професията си медицинската сестра осъществява промотивни, профилактични, клинични и рехабилитационни здравни грижи в съответствие с професионалните ѝ компетенции. 
Министерството на здравеопазването отчита факта, че към настоящия момент няма издадена наредба по чл. 26, ал. 2 и 4 от Закона за здравето, която следва да уреди в детайли изискванията към устройството и дейността на здравните кабинети, документацията, която водят, минималният брой деца или ученици, необходим за откриване на здравните кабинети, изискванията за оборудването и консумативите в тях, както и правата, задълженията и отговорностите на лекарите и медицинските специалисти, които работят в здравните кабинети в училищата и детските градини. В тази връзка доколкото не противоречат на този закон все още се прилага издадената на основание отменения Закон за народното здраве Наредба № 3 от 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата, която урежда обаче частично посочените по-горе отношения.


В тази връзка ще бъдат предприети необходимите действия за нейното актуализиране, като на подзаконово ниво предстои да бъдат включени и уточняващи текстове във връзка с ангажиментите на медицинските специалисти в здравните кабинети по отнешение децата с хронични заболявания.

Сподели в: