Върни се горе

Относно: Изграждане на спешен център в новата сграда на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – гр. Ямбол

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Министерство на здравеопазването е бенефициент по проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

Подготовката на проектното предложение на проекта от страна на Министерство на здравеопазването бе извършена през периода 2016-2018 г. Изработени бяха инвестиционни проекти на включените в обхвата на проекта 235 структури на Спешната медицинска помощ и проектът беше подаден за одобрение от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ и от Европейската комисия.

Административният договор №BG16RFOP001-4.001-0001-С/ РД-02-98/23.10.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Регионална здравна инфраструктура“ между Министерство на здравеопазването и Министерство на регионалното развитие и благоустройството беше сключен през месец октомври 2018 г. Поради този факт стартирането на обществени поръчки за избор на изпълнители за строително – монтажни работи /СМР/, строителен и авторски надзор по съответните райони в страната се забави с две години.

Във връзка с изпълнение на проекта, Министерство на здравеопазването проведе обществена поръчка в резултат от която, сключи договор за строителство № РД-11-353/08.07.2021 г. с „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ ЕООД за обект „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на ЦСМП гр. Ямбол".

Също така в изпълнение на гореописания проект, към настоящият момент се провежда обществена поръчка за избор на изпълнител и  за обект „Спешно отделение гр. Ямбол“.

И двата обекта се намират на територията на новостроящата се болница МБАЛ „Св. Пантелеймон“  гр. Ямбол, поради което изпълнението на дейностите по договора за извършване на строително-монтажни работи за нуждите на ЦСМП гр. Ямбол са взаимно свързани с изпълнението на част от дейностите по изпълнение на етапите на новостроящата се болница. По тази причина изпълнението на строително-монтажните работи по ЦСМП Ямбол бяха спрени с Акт обр. 10.

След завършване на етапите по изграждане на всички сградни инсталации, комуникации и оформянето на вертикалната планировка на новостроящата се болница ще се възстановят строително-монтажните работи  на ЦСМП гр. Ямбол.

Сподели в: