Върни се горе

Относно: Починала родилка в акушеро-гинекологичния комплекс към Университетска болница „Канев“ гр. Русе

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЛАТАНОВ,

УВАЖАМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

На основание контролните правомощия на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН), регламентирани в Закона за лечебните заведения и Наредба № 1 от 26.03.2019 г. за условията и реда за извършване на проверки, със заповед № РД-13-538/26.05.2023 г. на изпълнителния директор на ИАМН е определена комисия, която да извърши извънредна проверка на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Канев" гр. Русе,  по самосезиране, във връзка с изнесен в медиите случай за починала родилка в АГ-комплекса на болницата, след извършено секцио. Периодът за извършване на проверката е от 29.05.2023 г. до 09.06.2023 г. включително.

По разпореждане на Окръжна прокуратура - Русе е назначена и Съдебномедицинска експертиза.

За извършената от ИАМН проверка е съставен Констативен протокол № 527/19.06.2023г., съдържащ подробна информация относно констатирани фактически обстоятелства, проверена медицинска документация и писмени становища на медицинските специалисти, ангажирани с медицинското обслужване на пациентката.

При извършената проверка от ИАМН не са  установени нарушения в диагностично-лечебния процес на пациентката Ивелина Маринова.

В заключението на Аутопсионен протокол №10/2023 г. е отразено съвпадение между клиничната и патологоанатомичната диагноза - белодробна тромбемболия, довела до леталния изход при пациентката.

От Окръжна прокуратура – Русе е предоставен препис на Съдебномедицинската експертиза, в която е записано „Описаната в История на заболяването клинична картина на настъпването на смъртта на Ивелина Маринова напълно кореспондира с установената аутопсионна и хистологична находка“.

         По първия поставен от Вас, г-н Златанов  въпрос:

В УМБАЛ „Канев“ АД е разкрито отделение по Акушерство и гинекология от III-то ниво на компетентност в съответствие с изискванията на Наредба № 9 за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“.

Определените бройки по щат в отделението са заети. Съгласно утвърденото щатно разписание АГО разполага с 13 лекари специалисти по Акушерство и гинекология, 52 акушерки и 26 санитари.

Медицинската специалност „Акушерство и гинекология“ е комплексна медицинска специалност с преобладаваща оперативна насоченост. Немалка  част от медицинските дейности, особено медицинската помощ при раждане,      се практикува в условия на спешност.

         По втория Ви въпрос:

С Наредба № 9 от 27.04.2021 г., издадена от министъра на здравеопазването, е утвърден медицински стандарт „Акушерство и гинекология“, в който ясно са дефинирани средствата и начина за постигане на навременна медицинска грижа и високо качество на медицинската помощ  по специалността, съобразени със съществуващите национални и международни препоръки, консенсуси и добри практики.

Тъй като отделението по акушерство и гинекология към УМБАЛ „Канев“ АД е от най-високо ниво на компетентност съгласно стандарта, следва да изпълнява целия обем от медицински дейности в обхвата на специалността.

Сподели в: