Върни се горе

Относно: Политиката на Министерство на здравеопазването за лечение на онкологично болните пациенти

19.06.2015 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАНОЛОВА,

 

            В отговор на Ваше питане относно политиката на Министерство на здравеопазването за лечение на онкологично болните пациенти, Ви информирам следното:

 

Държавата има сериозно отношение към пациентите с онкологични  заболявания.

Злокачествените заболявания са значим и нарастващ здравен проблем в почти всички страни на света. Въпреки постигнатите успехи за намаляване на показателите за заболяемост и смъртност в отделни страни на света, значителният напредък на науката и практиката в областта на онкологията, както и приложението на нови методи за диагностика и лечение, ракът продължава да е втората по честота причина за умирания от хронични неинфекциозни болести след сърдечно-съдовите заболявания. В отговор на нарастващите нива на заболяемост и смъртност от злокачествени новообразувания, Министерство на здравеопазването разработи Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести, приета от МС с Решение № 538 от 12.09.2013г. В Работната програма са посочени дейностите за превенция чрез намаляване нивото на 4-те основни рискови фактори – тютюнопушене, нездравословно хранене, ниска физическа активност, злоупотреба с алкохол и ранна диагностика. Тук следва да се имат предвид извършените в тази насока дейности в рамките на  Програма «Спри и се прегледай» на Министерство на здравеопазването, програма «Виктория», изготвена от Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания/АПОЗ/, включена в Методиката за субсидиране на лечебните заведения за болнична помощ през 2013г. на Министерството.

Мултидисциплинарният подход при диагностиката и лечението на рака е най-успешният начин за постигане на добри резултати.

С оглед постигането му и осигуряване комплексност на лечението на пациентите с онкологични заболявания, Министерство на здравеопазването подкрепя развитието на българската медицина чрез закупуването на необходима апаратура, както и създаване на условия за  квалификацията на медицинските специалисти, като е осигурила средства за закупуване на най-съвременна медицинска апаратура за провеждане на лъчелечение и диагностика. Актуализирани са клиничните пътеки за лекарствено лечение на онкологичните заболявания и клинични процедури, като са добавени лекарствени продукти към тях, в съответствие с терапевтичните схеми за лечение.

През последните години лечебните заведения, в които се лекуват пациенти с онкологични заболявания бяха оборудвани с лъчетерапевтична апаратура, с която може да се провежда и радиохирургия. Към настоящия момент над 11 лечебни заведения в цялата страна осигуряват необходимото лъчелечение със съвременна нова апаратура. В тази връзка е разширен пакета медицински дейности към Наредба № 40 от 24.11.2004тг. за определяне на основния пакет здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК с две нови клинични пътеки /КП/, а именно: КП 258.3 «Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания» и КП 258.4 «Роботизирана радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания», които влизат в сила от 2015 г.

Преди 3 години този вид лъчелечение се провеждаше в чужбина, но след закупуването на линейните ускорители и необходимата квалификация на медицинските специалисти, съвременното лъчелечение е достъпно в съответните лечебни заведения в страната.

Политиката на МЗ по отношение на пациентите с онкологични заболявания е  да има възможност в рамките на едно лечебно заведение с общ алгоритъм на действие, независимо от локацията на една или друга негова база, един пациент да може да получи пълноценно и комплексно лечение. Когато постъпи в болница, да бъде изготвен ясен алгоритъм на лечението му от всички специалисти и консултанти с график – напр. дата за операция, последваща химиотерапия и лъчетерапия, след това рехабилитацията, контролни прегледи и амбулаторно проследяване.

Лечебните заведения, които се занимават с онкология, трябва да предоставят на пациентите и палиативни грижи.

 

          В заключение, отново бих искал да подчертая, че политиката на Министерство на здравеопазването е насочена за получаване на комплексно лечение и палиативни грижи на пациентите със злокачествени заболявания, което да се извършва в едно лечебно заведение, с достатъчен капацитет и в съответствие с високите съвременни технологии.

 

Сподели в: