Върни се горе

Относно: Влошаващото се състояние на общинската болница „МБАЛ-Велинград“ ЕООД
 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ТАСЛАКОВ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

„Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград“ ЕООД, гр. Велинград е общинско лечебно заведение – търговско дружество с едноличен собственик на капитала – Община Велинград, предвид което вземане на решения, касаещи функционирането на лечебното заведение и назначаване на управителните органи са от компетентността на Общински съвет – Велинград, в качеството му на орган, упражняващ правата на общината като едноличен собственик на капитала. Като самостоятелно юридическо лице, дружеството се управлява и представлява от ръководните си органи (управител), в чиито правомощия е цялото оперативно управление на лечебното заведение.  
Министерство на здравеопазването субсидира държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ за извършване на определени видове лечебна дейност, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, въз основа на договор и в рамките на средствата за тези дейности по бюджета на министерството, по реда на Наредба № 3/5.04.2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения.
„МБАЛ-Велинград“ ЕООД, гр. Велинград има сключен договор за субсидиране през 2023 г. за дейности за оказване на консултативна помощ на спешни пациенти по искане на дежурните екипи в центровете за спешна медицинска помощ и за дейността на лечебното заведение на адреси в населени места в труднодостъпни и/или отдалечени райони. Субсидирането се извършва на база отчетена дейност, както и на база общ финансов ресурс. За периода 01.01.-28.08.2023 г. общо изплатената субсидия на лечебното заведение е в размер на 756 062 лв.
В изпълнение на Наредба № 5 от 17 юни 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове Министерство на здравеопазването наблюдава основни финансови и медико-статистически показатели на държавните и общинските лечебни заведения. С цел прозрачност,  информацията се публикуват на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. Видно от постъпилите в Министерство на здравеопазването данни, към 31.12.2022г. лечебното заведение регистрира отрицателен текущ финансов резултат загуба от -914 хил. лв. и общо финансов резултат, отчитащ натрупаните загуби от предходни години, загуба в размер на -1 927 хил. лв. Текущите задължения на дружеството са 2 092 хил. лв., в това  число 531 хил. лв. просрочени.     
Към 30.06.2023г. текущият финансов резултат на дружеството отново е загуба в размер -84 хил. лв. Увеличение с 86 хил. лв. бележат просрочените задължения, които към края на първо шестмесечие на 2023 г. са в размер на 
617 хил. лв. 
 

Сподели в: