Върни се горе

Относно: конкретни мерки, гарантиращи ефективността на дезинсекционните и дезакаризационни мероприятия в общините по поречието на река Дунав.

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНТОНОВ,    

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Във връзка с отправен от Вас актуален въпрос постъпил с вх. № 02-01-35/07.03.2016 г. в Министерство на здравеопазването относно конкретни мерки, гарантиращи ефективността на дезинсекционните и дезакаризационни мероприятия в общините по поречието на река Дунав, целящи недопускане разпространението на вируса Зика, Ви предоставям следния отговор:

Съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за здравето държавата, общините, юридическите и физическите лица осъществяват дейността си, като осигуряват опазването на жизнената среда от вредно въздействащите върху здравето на човека биологични, химични, физични и социални фактори.

Съгласно действащата нормативна уредба – Наредба № 3 от 24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, обн. ДВ, бр. 12 от 04.02.2005 г., физическите и юридическите лица са длъжни да поддържат в обектите си численост на членестоноги и гризачи-вредители на нива, безопасни за здравето на хората и да осигурят извършването на дезинсекции и дератизации. Мерките за борба се организират и финансират от общините, които за целта следва ежегодно да планират средства в своите бюджети. Министерство на здравеопазването не е ангажирано към извършването на дезинсекционни и дезакаризационни дейности, не планира средства за тях, нито разполага със специализирани структури за такива дейности.

Във връзка с епидемичната ситуация, предизвикана от вируса Зика в Южна Америка и внесените случаи в редица европейски страни от началото на 2016 г. Министерството на здравеопазването предприе следните превантивни мерки за недопускане разпространението на заболяването на територията на страната:

- На 03.02.2016 г. бе изпратено писмо до Националното сдружение на общините в Р България с указание за необходимостта от своевременно провеждане на обществените поръчки за дезинсекционни мероприятия за да не се допусне местно предаване на заболяването чрез комари, носещи вируса. Предложено бе съдействието на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) и регионалните здравни инспекции (РЗИ), чиито специалисти да окажат експертна помощ при определяне на рисковите места за обработка, подбора на препарати, начините и сроковете за обработка на площите и контрол върху качеството и ефективността на осъществените мероприятия.

- С писмо от 03.02.2016 г. на РЗИ бе разпоредено да създадат организация за привеждане в готовност на лечебната мрежа за извънболнична и болнична помощ за посрещане на съмнителни случаи (лица с клинични симптоми и епидемиологична анамнеза за престой в засегнатите страни до три седмици след завръщането), консултация с инфекционист при необходимост и симптоматично лечение и да предоставят регулярно на населението точна и балансирана информация за заболяването и начините за предпазване от заразяване.

- публикуване на информация на интернет страниците на МЗ и НЦЗПБ за пътуващите до зони с местно предаване на вируса, начините за предпазване и оценка на риска и изготвените от Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията насоки за медицинските специалисти/алгоритъм за управление на общественото здраве.

- своевременно предоставяне на Министерство на външните работи на актуална информация за епидемичната обстановка по отношение на Зика вируса в Южна Америка и  предприетите действия от МЗ за недопускане разпространението на вируса в България.

В края на м. февруари бе обобщена информацията по изпълнението на указанията до РЗИ и предприетите мерки от РЗИ и крайдунавските общини за недопускане разпространението на Зика вирус, както следва:

Изготвени са предписания до кметовете на всички общини в административните  области Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Силистра и Русе за своевременно организиране и провеждане на дезинсекционни обработки против комари и дезакаризационни мероприятия против кърлежи за ограничаване появата, развитието и разпространението на територията на страната на азиатски тигров комар (Aedes albopictus), на анофелийни комари, преносители на малария и др. С писма до посочените кметове допълнително са включени указания провеждането на дезинсекционни мероприятия срещу ларви на комари през пролетно-летния период тази година да започне по-рано - в началото на м. март, с цел намаляване броя на ларвите и прекъсване цикъла на възпроизводство на летящите насекоми. На кметовете е разяснено, че са препоръчителни три ларвицидни обработки през пролетно-летния сезон и три обработки срещу имагиналните форми на комарите през летния период.

До лечебните заведения са изпратени писма за създаване на организация за привеждане в готовност на лечебната мрежа за посрещане и поведение при съмнителни случаи и с информация за причинителя, клиничната картина, начините за предпазване от заболяването.

На 12.02.2016 г. Министерство на здравеопазването на Република България отправи към Министерство на здравеопазването на Румъния предложение за сформиране на експертна група от двете министерства, която да проучи възможностите за организиране на съвместни или координирани обработки на биотопите на комари по поречието на река Дунав, на което до момента не е получило отговор.

Отчитайки сериозността на проблема и динамиката на ситуацията, Министерство на здравеопазването има готовност при необходимост да разпореди допълнителни мерки.

Сподели в: