Върни се горе

Относно: Подобряване на лабораторните условия в регионалните здравни инспекции

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОНЧЕВ,

Една от целите на Министерството на здравеопазването е да приведе обхвата и честотата на мониторинга на качеството на питейните води, провеждан от органите на Държавния здравен контрол, в пълно съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство, чрез осигуряване на оборудване за лаборатории от системата на Държавния здравен контрол.

Във връзка с поставената цел, Министерството на здравеопазването изпълнява проект BG16M1OP002-1.011-0001 „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и  Кохезионния фонд на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. Бюджетът на проекта е в размер на 10 000 000 лв.

Към настоящия момент, в изпълнение на Дейност 2  „Закупуване на лабораторно оборудване“ по проекта е закупена и  доставена лабораторна апаратура, както следва:

 • 6 броя Масспектрометри с индуктивно свързана плазма (ICP-MS) в следните лаборатории:

  • Национален център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) ,

  • РЗИ- Бургас (Регионална здравна инспекция – Бургас),

  • РЗИ- Велико Търново,

  • РЗИ- Плевен,

  • РЗИ- Пловдив и

  • РЗИ- Стара Загора;

 • 7 броя газ-хроматографска система (GS/MS) в следните лаборатории:

  • СРЗИ (Столична регионална здравна инспекция),

  • РЗИ- Бургас,

  • РЗИ- Варна,

  • РЗИ- Велико Търново,

  • РЗИ- Плевен,

  • РЗИ- Пловдив и

  • РЗИ- Стара Загора;

 • 6 броя течно-хроматографска система (LC/MS/MS) в следните лаборатории:

  • СРЗИ,

  • РЗИ- Бургас,

  • РЗИ- Варна,

  • РЗИ- Велико Търново,

  • РЗИ- Пловдив и

  • РЗИ- Стара Загора.

 • 6 броя Спектро фотометрична система за изследване за наличие на естествен уран в следните лаборатории:

  • НЦРРЗ;

  • РЗИ- Бургас,

  • РЗИ- Варна,

  • РЗИ- Враца,

  • РЗИ- Пловдив и

  • 2 броя Микро-вълнова пещ с високо налягане в лабораторията на НЦРРЗ и РЗИ- Варна.

  • Назначена е работна група с участието на служители на министерството и експерти в областта, която подготвя провеждането на обществена поръчка за закупуване на следното лабораторно оборудване:

  • 2 броя Йонно-хроматографска система;

  • 6 броя Нискофонова алфа/бета броячна система;

  • 2 броя Алфа-спектрометрична система;

  • 2 броя Нискофонова гама-спектрометрична система;

  • 1 брой Нискофонов течносцинтилационен спектрометър;

  • 6 брой Радонометър с активен измерител на радон.

   Посоченото оборудване ще подобри възможностите на лабораториите от системата на Държавния здравен контрол. Оборудването разширява обхвата и повишава техническия капацитет за анализиране в пълен обем на задължителните показатели съгласно европейското и национално законодателство. По този начин ще бъде осигурено качеството и безопасността на питейната вода в страната.

    

    

Сподели в: