Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на дейности по изпитване качеството на медицинска радиологична апаратура

Правно основание

Чл. 65а от Закона за здравето

Характеристика

Цел: Регистриране на юридически лица или еднолични търговци за извършване на дейности за изпитване на качеството на медицинска радиологична апаратура.

Предмет: Извършване на дейности за изпитване на качеството на медицинска радиологична (диагностична и терапевтична) апаратура.

Вид регистрационен режим: издаване на удостоверение за регистрация и вписване в регистъра по чл. 65в от Закона за здравето, който включва:

  1. Номер и дата на издаване на удостоверението за регистрация;
  2. Наименование, седалище и адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец, единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ, или съответен документ по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, или по законодателството на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
  3. Списък на дейностите , които ще се извършват;
  4. Имената на лицето, което ще извършва дейности по изпитване качеството на медицинската радиологична апаратура.

Задължени лица: юридически лица и еднолични търговци извършващи дейности за изпитване на качеството на медицинска радиологична апаратура.

Видове регистрация: издаване на удостоверение и вписване в база данни, която включва:

  1. Входящ номер на заявлението за регистрация;
  2. Наименование и адрес на едноличния търговец или юридическото лице;
  3. Номер и дата на издаване на удостоверението за регистрация
  4. Документи, съгласно чл. 45, ал. 4 на Наредбата.

Значение на регистрацията: обхват на лицата, които извършват дейност по измерване на параметри на медицинска радиологична апаратура с цел контрол на дейността им.

 

Линк към Административен регистър

 

Компетентни органи

Министерство на здравеопазването 

Условия

За вписване в регистъра по чл. 65в юридически лица и еднолични търговци извършващи дейности за изпитване на качеството на медицинска радиологична апаратура подават до министъра на здравеопазването заявление, към което прилагат:

1. единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ или съответен документ по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или по законодателството на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. актуално удостоверение за регистрация за работа с източници на йонизиращи лъчения съгласно чл. 56, ал. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия;

3.списък на дейностите, които ще се извършват;

4.списък и идентификационни данни на средствата за измерване и актуални сертификати за калибриране или проверка, удостоверяващи метрологичните характеристики на средството за измерване;

5. имената на лицето, което ще извършва дейности по изпитване качеството на медицинската радиологична апаратура, и документи, удостоверяващи неговата квалификация и опит - съгласно изискванията на чл. 65а, ал. 2 от Закона за здравето

Такси

Чл. 15 от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето – 85 лв.

Резултат от процедурата

Вписване в регистъра по чл. 65в от Закона за здравето на еднолични търговци и юридически лица извършващи дейности за изпитване на качеството на медицинска радиологична апаратура и издаване на удостоверение за регистрация.

Необходими документи

Заявление до министъра на здравеопазването, към което се прилагат:

1. единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ или съответен документ по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или по законодателството на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. актуално удостоверение за регистрация за работа с източници на йонизиращи лъчения съгласно чл. 56, ал. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия;

3.списък на дейностите, които ще се извършват;

4.списък и идентификационни данни на средствата за измерване и актуални сертификати за калибриране или проверка, удостоверяващи метрологичните характеристики на средството за измерване;

5. имената на лицето, което ще извършва дейности по изпитване качеството на медицинската радиологична апаратура, и документи, удостоверяващи неговата квалификация и опит - съгласно изискванията на чл. 65а, ал. 2 от Закона за здравето.

Образци и формуляри

Заявлението се подава в Звеното за административно обслужване (ЗАО) на МЗ, предоставя се в дирекция „Здравен контрол” (ЗК). Експерт от дирекция „ЗК“ с придружително писмо изпраща заявлението и представените документи по служебен път в Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ).

Длъжностно лице от НЦРРЗ преглежда документите и при установяване на непълноти в представените документи и/или при необходимост от предоставяне на допълнителна информация уведомява заявителят писмено в срок до 10 дни от подаване на заявлението за срока, в който да отстрани установените непълноти и/или предостави информацията.

Удостоверението за регистрация за извършване на дейност по изпитване на качеството на медицинската радиологична апаратура се издава в едномесечен срок от постъпване на документацията в МЗ.

При наличност на пълен комплект документи длъжностното лице от НЦРРЗ изготвя проект на удостоверение за регистрация на лицето по чл. 65, ал. 7 в срок от 10 дни или прави мотивиран отказ и го представя в МЗ. Десет дневния срок тече от датата на представяне на пълната документация.

Дирекция „Здравен контрол” съгласува представения проект на удостоверение.

Министърът на здравеопазването подписва удостоверение за регистрация или мотивиран отказ в срок от 10 дни.