Върни се горе

  • Разяснения

    • Обновено

    Разяснение № 1
    pdf файл, 636,1 KB, качен на 15.03.2019

    pdf document

„Избор на преподаватели за провеждане на обучения за персонала на ЦСМП и СО" в изпълнение на дейностите по Проект BG05M9OP001-3.007-0001 „ПУЛСС“ финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.”

Публикувано в РОП с УИН 00080-2019-0007

Решение за откриване на процедурата
pdf файл, 7,6 MB, качен на 05.03.2019

pdf document

Обявление за поръчка
pdf файл, 12,0 MB, качен на 05.03.2019

pdf document

Документация за участие
pdf файл, 1,5 MB, качен на 05.03.2019

pdf document

Приложение № 1
pdf файл, 10,5 MB, качен на 05.03.2019

pdf document

eЕЕДОП
zip файл, 85,3 KB, качен на 05.03.2019

zip document

Образци на документи
doc файл, 336,5 KB, качен на 05.03.2019

doc document

Проект на договор
docx файл, 302,6 KB, качен на 05.03.2019

docx document