Върни се горе

Покана за представяне на индикативни оферти за 400 броя линейки с необходимото оборудване и апаратура, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ.

Във връзка с предстоящото обявяване на обществена поръчка с предмет: Доставка на 400 броя линейки с необходимото оборудване, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., Министерството на здравеопазването отправя покана за представяне на индикативни оферти. Индикативните оферти следва да бъдат изпращани на електронен адрес: vmitkova@mh.government.bg до 17.30 часа на 28.02.2018 г.