Върни се горе

Mетодика за оценка и технически спецификации на подлежащото на закупуване лабораторно оборудване по проект BG16M1OP002-1.011-0001 “Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Във връзка с предстоящото обявяване на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на лабораторно оборудване в изпълнение на проект BG16M1OP002-1.011-0001 “Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Министерството на здравеопазването публикува изготвените технически спецификации на подлежащото на закупуване лабораторно оборудване и методиката за оценка на офертите за публично обсъждане и за запознаване на заинтересованите страни. Коментари и предложения относно съдържанието на документа могат да бъдат изпращани на електронен адрес: kkostova@mh.government.bg до 06.11.2019 г., включително