Върни се горе

Министерският съвет прие Постановление за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ - София АД, гр. София. Увеличението на капитала ще се извърши чрез издаване на нови акции, след извършване на парична вноска в размер на 970 000 лв.

Със средствата се предвижда да бъде закупена медицинска апаратура за нуждите на Клиника по кардиология при „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ - София АД, чрез възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на С-рамо, Система за инвазивни електрофизиологични криотерапевтични процедури и Операционна маса за Клиника по кардиология и обучение на персонала за работа с нея“.

Министерският съвет одобри също така изменение на Постановление № 88 от 2018 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на Многопрофилна болница за активно лечение „Христо Ботев“ - АД, гр. Враца, и на Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - АД, гр. Ловеч. С постановлението се удължава срокът за възстановяване на средствата от лечебните заведения до 10.12.2022 г.

Проектът на Постановление съответства и изпълнява политиката на правителството за подобряване функционирането и контрола на здравната система в страната и повишаване качеството на медицинската помощ.

Очакваните резултати от приемането на постановлението са свързани с нормализиране на дейността на болниците и оптимално задоволяване на потребностите на населението от болнична медицинска помощ в областите Враца и Ловеч.

С друго постановление правителството одобри промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово.

Държавата ще увеличи акционерното си участие в капитала на дружеството чрез парична вноска в размер на 490 000 лв. от бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г

Със средствата се предвижда да бъде извършен ремонт и реконструкция на Акушеро-гинекологично отделение на „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово.

Сподели в: