Върни се горе


МС одобри  промяна в чл. 262 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. С нея се създава нова алинея, с която се облекчава режимът за закупуване на лекарствени продукти със средства от републиканския бюджет, извън задължителното здравно осигуряване, когато в страната има епидемични взривове, епидемии, пандемии, предполагаемо или потвърдено разпространение на химически, биологични агенти или ядрена радиация. Въвежда се изключение за лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, необходими за профилактика или лечение при такива ситуации, да не са включени в Позитивния лекарствен списък.
Изменението на ЗЛПХМ се налага, тъй като в ситуации на епидемия или пандемия, причинена от нов вид микроорганизми, както и при други извънредни обстоятелства, обикновено се касае за необходимост от профилактика или лечение с лекарствени продукти, които са разрешени за употреба вече в условията на извънредна ситуация, а възможността за спешното им закупуване е ограничена от множеството действащи нормативни режими на регулация за разходването на публични средства за лекарствени продукти. 
Необходимите средства за закупуването на лекарствените продукти ще се осигуряват в рамките на бюджета на Министерството на здравеопазването за съответната година.

                                  

 

                                                                 

Сподели в: