Върни се горе

Министерският съвет прие Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, приета с ПМС № 88 от 2019 г.

С промяната се въвежда значително по-малък размер такса за издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение при промяна на вписаните обстоятелства в регистъра на лечебните заведения, а именно - име, седалище, капитал, единен идентификационен код и единен регистрационен номер, както и данни за лицето, представляващо лечебното заведение, за работещите лекари, лекари по дентална медицина, лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори или зъботехници, също при преобразуване, сливане, вливане, разделяне и прекратяване на лечебното заведение и при промяна на собствеността ще се събира такса 10 лв. 

За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение при промяна на вписаните обстоятелства в регистъра на лечебните заведения, касаещи данни за адреса на лечебното заведение таксата остава 64 лв.

Действащата в момента Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, не отчита тежестта на промените в конкретните обстоятелства, тяхното отражение върху дейността на лечебното заведение, набора от документи, които го удостоверяват и обема на действията, които следва да бъдат извършени в процеса на предоставянето на административната услуга по регистриране на промените и издаване на ново удостоверение за регистрация.

Сподели в: