Върни се горе

Правителството прие Национална програма „Превенция на самоубийствата в България 2013-2018 г.“ и план за действие към нея. Основната цел на документа е да се намали честотата на опитите за самоубийство и на смъртността поради самоубийство.

Програмата е насочена към професионалистите от помагащите професии и преди всичко към работещите в областта на здравеопазването, както и към идентифицираните групи с риск за повишено суицидно поведение – лицата, изразили намерения и направили опити за самоубийство, хората с психични заболявания и с различни форми на дезадаптивно поведение (токсикомании и др.), ученици (10-18 г.), военнослужещи, служители на МВР, медици и др.

Дейностите по програмата предвиждат изграждане и поддържане на база данни за мониторинг на самоубийствата и опитите за самоубийство на национално и регионално ниво; оценка на ефективността и ефикасността на превантивните дейности; създаване и внедряване на информационна система за отчитане на задължителната регистрация на суицидните действия; предоставяне на регистрационния инструментариум и методика на съответните служби на МО и МВР с оглед унифициране на информацията за самоубийствата в страната. Планират се съвместни дейности с медиите на национално и областно ниво.

Очакваните резултати от изпълнението на програмата са задържане на сегашното ниво и понижаване на честотата на опитите за самоубийство и на суицидната смъртност с 10%, както и повишаване информираността на населението относно възможностите за укрепване на психичното здраве и позитивна мотивация.

Финансирането на дейностите ще се извършва в рамките на ежегодно утвърждаваните средства по бюджета на Министерство на здравеопазването.

Сподели в: